Smart akcelerátor Plzeňského kraje

Strategie RIS 3

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Žadatel: Plzeňský kraj 

Partner projektu: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje 

Rozpočet projektu: financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807, celkové způsobilé výdaje projektu: 17.470.812 Kč

Základní informace: 

Smyslem projektu Smart Akcelerátor je lépe koordinovat rozvoj inovačního prostředí v kraji, zlepšit vazby a spolupráci mezi zástupci jednotlivých sektorů (firemním, akademickým, veřejným, občanským), připravit finanční a podpůrné nástroje (především s ohledem na nové inovační firmy), prověřit strategické intervence pro zajištění kvalitních odborníků, zlepšit dobré jméno kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací připravit vybrané společné projekty. 

 Projekt řešil tyto strategické intervence:

1. PODPORA VZNIKU INOVAČNÍCH FIREM A JEJICH AKCELERACE: Strategická intervence napomohla zvýšit prostřednictvím jednotlivých aktivit zájem cílových skupin o podnikání. Obsahem intervence byly aktivity zaměřené na rozvoj stávajících a vznik nových start up firem působících zejména v oborech s vysokou přidanou hodnotou a jejich následný rozvoj s využitím systému poradenských služeb pro inovační podnikání, systému financování záměrů s velkým potenciálem apod.. 

2. PODPORA SPOLUPRÁCE MEZI VÝZKUMNÝMI ORGANIZACEMI A SUBJEKTY Z PRAXE: Intervence zaměřená na podporu spolupráce mezi VO a podniky využila stávající systém voucherů, přičemž pracovala s variantou sjednocení systému voucherů v rámci kraje. Vyšší rozpočet by umožnil úpravu programu např. směrem k podpoře dlouhodobější spolupráce a krajské specializaci, či směrem k podpoře tzv. znalostního transferu mezi podniky a VO, př. KTP.

3. INTERNACIONALIZACE - „WELCOME CENTRUM“ – Vítejte v Plzeňském kraji: Výstupem tematické oblasti Strategické intervence byly 2 extensivní fiše projektových záměrů, koncepčně připravené k realizaci mimo projekt Smart Akcelerátor (2 projekty / intervence).

  • 3.1 Info-point -  Organizační a technická kapacita (informační a metodická podpora aktérů z kraje k uplatnění zahraničních kapacit a posilování mezinárodních vazeb Plzeňského kraje)

3.2 Prezentační a motivační aktivity vůči zahraničním kapacitám (lákání a stabilizace lidských zdrojů) 

Image
ilustrační