GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Uvedením přihlašovacích údajů předáváte svoje osobní údaje  (kontaktní e-mail) správci osobních údajů, kterým je Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň (dále jen „Správce“). Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány pouze za účelem rozesílání online informací generovaných v rámci projektu Smart akcelerátor II Plzeňského kraje (Newsletter) a pro zajištění vykazování o nakládání s veřejnými prostředky orgánům veřejné moci.

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“). Oprávněný zájem Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení spočívá v jeho krocích k zajištění realizace konference, právní povinnost Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení je dána ustanovením § 25 odst. 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a ustanovením § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Příjemcem osobních údajů mohou být pouze oprávněné orgány veřejné moci. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou článkem 15 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání č. 15-004/003807-01, která činí 10 let od ukončení realizace projektu, tzn. do 31. 12. 2032. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Subjekt údajů má právo podat proti postupu Správce stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů Správce je Mgr. Milan Švarc, vedoucí útvaru interního auditu, pověřenec pro ochranu osobních údajů (tel.: 377 195 751, e-mail: milan.svarc@plzensky-kraj.cz).

Image
GDPR