Konference ISR 2024 je za námi!

V úterý 11. června proběhl 5. ročník konference Inteligentní specializace regionu s podtitulem Spolupráce, otevřenost a udržitelnost – příležitosti pro výzkum, vývoj a inovace v Plzeňském kraji, která i tentokrát představila zajímavé hosty z regionu i mimo něj. Hlavními řečníky letos byli - rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, podnikatelka a mentorka Olga Girstlová s výkonnou ředitelkou ČMA Hanou Šmejkalovou a ekonomové Mojmír Hampl a David Navrátil. Konferenci navštívil i generální komisař české účasti na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace Ondřej Soška. Akci pořádal Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.   
Strategie RIS 3

Program

8.00—9.00               Registrace účastníků

9.05—9.15               Úvodní slovo

                               Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje

1. BLOK

9.15—9.45             Deglobalizace – jak daleko se pohnula za poslední dva roky?  

                             Mojmír Hampl, ekonom, předseda Národní rozpočtové rady, člen Národní ekonomické rady

9.45—10.15          Internacionalizace ve výzkumu

                             Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy

10.15—10.45       Udržitelné podnikání a management

                            Olga Girstlová, inspirativní podnikatelka, mentorka a prezidentka ČMA

                            Hana Šmejkalová, víceprezidentka ČMA a výkonná ředitelka

                         

10.45—11.15 COFFEE BREAK

2. BLOK

11.15—11.45       Udržitelnost a společenská odpovědnost – výzva pro konkurenceschopnost

                            David Navrátil, hlavní ekonom, Česká spořitelna

11.45 – 11.55      Projekt Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III: #matosmysl

                           Milan Edl, krajský RIS3 manažer

11.55—13.00     Panelová diskuze — Otevřenost a udržitelnost jako příležitost pro ekonomický rozvoj Plzeňského kraje

                          Mojmír Hampl, ekonom, předseda Národní rozpočtové rady, člen Národní ekonomické rady

                          Hana Šmejkalová, víceprezidentka ČMA a výkonná ředitelka

                          David Navrátil, hlavní ekonom, Česká spořitelna

                          Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje

 

13.00—14.00 OBĚD

Image
ilustrační koference

 

3. BLOK

14.00—15.30 Kulaté stoly na téma:

  • Open Innovation / garant Jan Naxera 

Workshop je zaměřen na téma využití neotřelých technik „otevřené inovace“ pro posílení inovačních aktivit ve firmách, výzkumných organizacích i veřejné sféře  / dále budou k dispozici  Lenka Palánová a Zbyněk Doležal zBIC Plzeň a research developer Jaroslav Šíp z ČVUT Praha.  

  • Internacionalizace ve vzdělávání, výzkumu a spolupráci /  garant Filip Uhlík 

Představení aktuálních aktivit a diskuse o případné podpoře a kooperaci regionálních partnerů / dále vystoupí  Jana Ovsjanniková (ZČU), Milan Štengl (Biomedicínské centrum), Dita Sládková (NTC)

  • Pitching Session aneb Kdo je kdo? / garant Kateřina Podaná

Chcete získat přehled o aktivních hráčích v oblasti VVI v  Plzeňském kraji a zároveň se jim představit? Nabídněte své knowhow a domluvte se na dalších společných projektech. Workshop je určen zástupcům firemního sektoru, včetně start-upů a spin-offů, výzkumných organizací i veřejné správy. / dále vystoupí účastníci workshopu

  • Udržitelnost ve vysokoškolském vzdělávání / garant Milan Edl

 Jaké kroky dělá Západočeská univerzita v Plzni v tématu udržitelnosti? Jaká jsou očekávání a  jakou roli hraje ZČU při rozvíjení tématu udržitelnosti v regionu(nech)? / dále vystoupí Jan Váně a Dušan Lužný (ZČU)

Image
Hampl
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.

Ekonom, bankéř, publicista, předseda Národní rozpočtové rady a člen Národní ekonomické rady. Absolvoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde také obhájil doktorskou disertační práci. V letech 2000–2001 absolvoval jako Chevening Scholar postgraduální studium ekonomie na University of Surrey ve Velké Británii, kde získal titul Master of Science. Většinu svého profesního života zasvětil České národní bance, kam nastoupil jako analytik po obhajobě diplomové práce u tehdejšího viceguvernéra ČNB Pavla Kysilky. Po čtyřleté přestávce, kdy působil jako ekonom v České spořitelně a později jako člen vedení České konsolidační agentury, se v roce 2006 do ČNB vrátil, když byl jmenován do její bankovní rady. Mezi lety 2008 a 2018 zastával funkci viceguvernéra ČNB. Od července 2022 je předsedou Národní rozpočtové rady. Celý život se ve svých pracích opakovaně vrací k tématu peněz, měn a centrálních bank. Publikoval více než tři sta populárních a odborných článků v nejrůznějších oblastech, od makroekonomie, přes ekonomickou historii až po příspěvky na téma kryptoměn. Přednášel na řadě míst světa, zejména o měnové politice a centrálním bankovnictví.

Image
Králíčková Milena
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 

Lékařka, vysokoškolská pedagožka, profesorka histologie a embryologie a od února 2022 také historicky první rektorka Univerzity Karlovy. Všeobecné lékařství vystudovala v Plzni, pokračovala v doktorském studiu, v rámci kterého získala stipendium Fulbrightovy komise na Harvardově univerzitě. Po doktorátu Ph.D. se na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni věnovala gynekologii a porodnictví, embryologické vědecké práci a zároveň vyučovala v Ústavu histologie a embryologie. Na LFP UK působila následně jako proděkanka pro rozvoj a vedoucí jednoho ze dvou výzkumných programů Biomedicínského centra v Plzni. V roce 2013 se stala prorektorkou UK pro studijní záležitosti a funkci zastávala až do roku 2022. Za vedení projektů, které napomáhají zvýšení úspěšnosti léčby neplodnosti, obdržela v roce 2019 Cenu města Plzně.

 

Image
Girstlová
Ing. Olga Girstlová, Ph.D. 

Inspirativní podnikatelka a mentorka. Byznys konzultantka v oblasti strategie a managementu, čestná prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, jednatelka a majitelka společností Flexibuild Technology s.r.o a GrowBUSINESS s.r.o. Prezidentka České manažerské asociace, kde se věnuje  poslání profese manažera a role leadera pro podnikání. Olga Girstlová vystudovala Elektrotechnickou fakultu na VUT Brno a získala doktorát z managementu a ekonomie na FAME UTB Zlín. S manželem a svým otcem založila telekomunikační společnost GiTy, a.s. Po jejím prodeji v roce 2009 založila startup zaměřený na recyklaci odpadních tetrapakových obalů. Vytvořila a ve stavební praxi ověřila nový originální stavební materiál - stavební desku Flexibuild, za který získala evropský a americký patent. Celoevropský patent úspěšně prodala obchodním partnerům, kteří garantují jejich praktické využití ve stavebnictví v Evropě. Udělený americký  patent používá obchodní partner pro výrobu v USA. Během své kariéry získala mnoho profesních ocenění, mj. Vedoucí podnikatelka světa z roku 1999, které jí bylo uděleno v Monaku. Dlouhodobě se věnuje podpoře podnikání žen už od roku 1996 formou různých projektů a odborných mezinárodních konferencí. Je spoluautorkou a koordinátorkou projektu Ženy 50 Plus/Mínus zaměřeného na sebevzdělávání a profesní a osobnostní rozvoj žen starších padesáti let. Je členkou správní rady a výkonnou ředitelkou Nadace ZET profesora  Milana Zeleného a zakladatelkou Letního podnikatelského kempu pro mladé lidi z dětských domovů, jejichž programem za 9 let (formou Regionálních podnikatelských kempů v rámci celé ČR) prošlo přes 160 mladých lidi.

 

Image
Navrátil
Ing. David Navrátil

Hlavní ekonom České spořitelny. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici v České spořitelně. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom. Zabývá se hlavně makroekonomikou, investicemi a bankovními analýzami.

 

Image
Edl
doc. Ing. Milan EDL, Ph.D.

Krajský manažer pro RIS3 strategii v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III a proděkan pro vnější vztahy a rozvoj na Fakultě strojí Západočeské univerzity v Plzni. Milan Edl vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kde v roce 2009 habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Mezi 2014 až 2022 byl děkanem Fakulty strojní ZČU. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, zabývá se také problematikou cirkulární ekonomiky. Jako hostující profesor působil na třech zahraničních univerzitách. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR, hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR a zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. V neposlední řadě také prezidentem České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.

 

Image
Štengl Milan
prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D. 

Proděkan pro vědu a výzkum a grantovou činnost Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a vědecký ředitel Biomedicínského centra této fakulty. Na LFP absolvoval studium všeobecného lékařství a postgraduální studium fyziologie a patologické fyziologie. Dva roky z doktorského studia absolvoval na univerzitě v Leuvenu. Roky 2000–2004 strávil jako výzkumný pracovník v Kardiovaskulárním výzkumném ústavu v Maastrichtu a na Lékařské fakultě Univerzity v Utrechtu. Po návratu do ČR pokračoval v práci na Ústavu fyziologie LFP. Roku 2006 se habilitoval jako docent v oboru Lékařská fyziologie. V letech 2007–2012 působil jako vedoucí Ústavu biofyziky LF UK v Plzni, stál u zrodu Biomedicínského centra. Od roku 2013 je vedoucím Ústavu fyziologie. V roce 2019 byl jmenován profesorem oboru Lékařská fyziologie a patologická fyziologie. Proděkanem LFP je od roku 2018. Hlavními oblastmi jeho vědeckého zájmu jsou fyziologie myokardu, elektrofyziologie myokardu, membránové iontové proudy, technika patch-clamp, vápníkové hospodářství srdeční buňky, fyziologie kardiovaskulárního systému a kardiovaskulární systém v kontextu sepse a kardiovaskulárních onemocnění. Je zapojen do řady významných výzkumných projektů, včetně rozsáhlých infrastrukturních a mezinárodních projektů. Současně s výzkumnou činností se stále věnuje výuce pregraduálních i postgraduálních studentů na LFP a zasedá ve třech oborových radách. Je členem Vědecké rady LFP a Vědecké rady Fakulty aplikovaných věd ZČU.

 

Image
Váně
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D. 

Sociolog a vysokoškolský pedagog, jehož oblastí zájmu jsou sociologie náboženství, sociologická teorie, obecná metodologie, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum a politická filozofie. Jan Váně studoval na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde získal magisterský i oba doktorské tituly. Docenturu absolvoval na Fakultě sociálních studií na téže univerzitě. Profesorem se stal na Univerzitě Palackého v Olomouci. Externě působil na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity, rovněž tři roky vyučoval na Filozofické fakultě Palackého univerzity. Od roku 2006 je doma na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Absolvoval dvě dlouhodobé zahraniční stáže, a to na Oslo Metropolitan University a na Leibniz Universität Hannover. Pro město Plzeň opakovaně připravoval různá šetření zaměřená na sociální problémy města. Posledním je studie z let 2022-2021 "Bezdomovectví: Lze nějak přijatelně řešit? Případně jak?" Šlo o zpracování koncepce návrhů řešení bezdomovectví na území města Plzně, kdy byla tato koncepce přijata zastupitelstvem města Plzeň. V současné době se zabývá rozvojem studijního programu sociální práce a česko-norským projektem “Research Management and Sociology - Norwegian-Czech Cooperation.

 

Image
Lužný
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. 

Sociolog, religionista, vysokoškolský pedagog. Oba doktorské tituly získal na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (dříve Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně). V roce 2001 habilitoval prací Moderní společnost a náboženství na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vědeckou práci započal v roce 1987 jako interní aspirant na Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd v Praze. Od roku 1991 působil na Ústavu etiky a religionistiky na FF MU. Mezi lety 2001–2010 zastával post docenta na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2006-2009 byl poradcem a náměstkem na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Byl členem pracovní skupiny Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro obory filozofie, religionistika a teologie a v období 2016-2020 členem Rady Národního akreditačního úřadu. Byl vedoucím Ústavu religionistiky na FF Masarykovy univerzity (2001-2006), vedoucím Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na FF Univerzity Palackého (2012-2017) a prorektorem pro doktorské studijní programy a projekty na téže univerzitě. V letech 2001 až 2005 byl šéfredaktorem společensko-ekologického časopisu Sedmá generace. Odborně se věnuje proměnám náboženství a kultury v kontextu globální modernizace.

 

Image
soška Ondřej

Ing. Ondřej Soška, BBA

Manažer s více než 20 lety praxe ze soukromé i veřejné sféry. Zkušenosti získal v Evropě, USA, Středním i Dálném východě, kde se zabýval mezinárodním obchodem, tvorbou obchodních strategií a vedením multikulturních týmů. Devět let pracoval pro společnost Preciosa Lighting. Je zakládajícím členem sdružení českých firem, podnikatelů a manažerů působících v regionu Středního východu Czech Business Council v Dubaji, v letech 2014–2020 zde zastával funkci viceprezidenta. Od konce srpna 2022 je generálním komisařem české účasti na světové výstavě EXPO 2025 v japonské Ósace.