S Filipem Uhlíkem o rozvoji regionu

Ředitele Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje a garanta procesu ISR v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II Filipa Uhlíka jsme se na konci roku 2020 zeptali, jak vidí Plzeňský kraj, jeho potenciál a rozvoj.
Podnikání

Jaké je postavení Plzeňského kraje z hlediska ekonomického rozvoje, čím je region v ČR výjimečný?

Plzeňský kraj patří mezi regiony s vyšší ekonomickou výkonností sledovanou např. prostřednictvím HDP na obyvatele. Je velmi atraktivní pro nové podnikatelské investice. Náš kraj je velmi dobře dopravně dostupný, a to jak z Prahy, tak z největších měst sousedního Bavorska, které má nejvýkonnější ekonomiku v rámci evropských regionů.  

Nelze opomenout silnou průmyslovou tradici. Plzeň a celý region v minulosti proslavily světově úspěšné značky jako Plzeňský Prazdroj nebo Škoda. Kromě velkých průmyslových podniků zde působí řada středních firem, jejichž výrobky se úspěšně prodávají na světových trzích.

Obecně bych řekl, že se velmi úspěšně rozvíjejí firmy v oborech moderního materiálového inženýrství, dopravní techniky, řízení výrobních systémů, senzoriky a robotiky, ale například také ve vývoji řídících systémů pro výrobu či nových kovových materiálů. V posledních letech se k jedinečným oborům přidala biomedicína.  Tyto obory mají v našem regionu zázemí v řadě úspěšných firem, výzkumných centrech i v nabízených vzdělávacích oborech na středních i vysokých školách. Taková synergie v jiných regionech v ČR tak silná není.

Západočeská univerzita a Lékařská fakulta UK v Plzni nabízí řadu velmi atraktivních vysokoškolských oborů, které jsou nezbytné pro budoucí konkurenceschopnost regionu, jež bude založena na vzdělanosti a nabídce kvalifikovaných odborníků.  

Nejen z těchto důvodů je Plzeňský kraj atraktivní pro investory, podnikatele, studenty i návštěvníky.

Co lze učinit pro to, aby region tyto předpoklady využil?

Jedná se především o opatření, která posilují vzdělanost obyvatel a utvářejí příznivé prostředí pro fungování firem. Regionální, ale především místní správa realizuje řadu projektů, které podnikatelské klima příznivě ovlivňují. V obecnější rovině se jedná o kvalitní infrastrukturu, regionální vzdělávací systém, který je asi nejzásadnější, a v neposlední řadě intenzivní spolupráci mezi podniky, vzdělavateli a výzkumnými organizacemi. Nejčastěji se lze setkat s projekty, které mají za cíl budování infrastruktury ploch a objektů pro podnikání. V poslední době nabývá na významu i poskytování podnikatelských služeb zaměřených na poskytování odborného poradenství, např. přenos praktických zkušeností s působením na zahraničních trzích, rozvoj digitalizace v podnicích, pokročilé systémy financování expanze podniků apod.

Mimochodem, v Plzni sídlí jedno z nejúspěšnějších inovačních center, BIC Plzeň, které si vybrala Evropská komise v ČR jako jednoho z partnerů pro služby na podporu rozvoje podnikání, inovací a internacionalizace, se zaměřením právě na malé a střední podniky. Borská pole v Plzni zase patří k nejúspěšnějším rozvojovým zónám, průmyslovým parkům v ČR. Pro aplikace výsledků výzkumu a vývoje a pro inovační firmy zde byl vybudován vědeckotechnický park s více než 10 tisíci m22 jak kancelářských ploch, tak vývojových laboratoří. Pro zvýšení kapacit prostor a technologií zejména pro inovativní start-upy se v současné době připravuje další etapa vědeckotechnického parku tzv. TechTower. Aktivity v oblasti využití nejnovějších technologií doplňuje například důležité rozhodnutí pilotně testovat v našem regionu 5G sítě.

Jak se daří v Plzeňském kraji  propojovat firemní a akademické prostředí?

Za vhodný příklad, který funguje na místní úrovni, považuji tzv. podnikatelské vouchery, které fungují od roku 2013 a podporují nastartování spolupráce na perspektivních projektech mezi firmami a výzkumnými organizacemi. Bez tohoto nástroje by se řada velmi zajímavých projektů spolupráce vůbec neuskutečnila. Spolupráce se odehrává velmi často v rámci řešení náročných úkolů. Příkladem úspěšně dokončených projektů je třeba vývoj biodegradabilních materiálů, které lze využít při transplantacích, v zubních implantátech. Zdařilá spolupráce mezi výzkumníky a firmou pomohla dovyvinout materiál samočistících nátěrů a uvést lze ještě zařízení a software pro automatické rozpoznávání vozidel podle státních poznávacích značek.

Pro podporu vyhledávání a podpory spolupráce na mezinárodní úrovni je možné v našem regionu využít služeb BIC Plzeň, který jakožto člen sítě Enterprise Europe Network poskytuje podporu navazování spolupráce firem a univerzit, či komercializaci firemních výsledků výzkumu a vývoje.

Samotné výzkumné organizace se většinou snaží o uplatnění svých kapacit v rámci smluvního výzkumu prostřednictvím center na podporu transferu technologií.

Proč je téma vzdělanosti, výzkumu, vývoje a inovací pro Plzeňský kraj důležité? Plzeňský kraj inicioval pořízení Regionální inovační strategie, jaký cíl tím sleduje?

Plzeňský kraj se rozhodl pořídit tuto RIS3 strategii s cílem nalézt shodu s partnery a nabídnout jim koordinaci v úsilí o nasměrování regionální ekonomiky směrem k vyššímu uplatnění vysoce vzdělaných odborníků a zvýšení významu výzkumu, vývoje a inovací. Doba před koronavirovou epidemií jasně ukazovala, že další rozvoj ekonomiky založené na vysokých nárocích na nízko kvalifikovanou pracovní sílu je téměř nemožný. Regionální inovační strategii jsme připravili s řadou významných regionálních firem, zástupců vysokých škol, výzkumných organizací a zástupců místní samosprávy, především města Plzně. Nabízí shodu o prioritách, na které by se zapojené instituce měly společně soustředit, a jakou podporu tomuto úsilí může poskytnout regionální a místní správa. Rozvíjet inovační strategii i konkrétní projekty s partnery můžeme prostřednictvím projektu Smart akcelerátor, který je právě k těmto účelům již v druhém období vyhlášen MŠMT. 

Jakou pomoc od vás mohou společnosti nebo inovátoři očekávat?

Soustředíme se na vytváření prostředí, které je pro uplatnění výzkumu, vývoje a inovací příznivé.  Konkrétně to znamená prosazování změn v oblastech vzdělávacího systému například směrem k větší otevřenosti a mezinárodní spolupráci, nebo péči o talentované žáky a studenty. Pomáháme s vyhledáváním vhodných partnerů pro výzkumnou a vývojovou spolupráci mezi podniky a vzdělávacími a výzkumnými organizacemi. Připravujeme systémy podpory zakládání nových podniků. Firmám budeme schopni v rámci programu Platinn nabídnout poradenské služby, které garantují manažeři úspěšných firem. Plzeňský kraj si zaslouží být více vidět na inovační mapě Evropy, i k tomu chceme přispět zlepšením propagace jeho úspěchů v oblasti VaVaI. Komplexní představu o změnách, které bychom rádi pomohli zavést vyjadřuje Regionální inovační strategie, si uděláte na www.inovujtevpk.cz.

Na jakých vývojových projektech se aktuálně v regionu pracuje?

Jsou to projekty, které jsou jednoznačně spjaté s tématy, s nimiž naše podniky a výzkumné týmy dokáží uspět na mezinárodní úrovni. Za všechny je možno zmínit unikátní vývoj a výrobu turbín, kterou reprezentuje firma Doosan. Ta je také vedoucím partnerem projektu Flexturbine, kterému Evropská unie udělila prioritu v energetickém výzkumu v rámci programu Horizon 2020. ŠKODA Transportation patří k firmám, které v regionu nejvíce investují do výzkumu a vývoje. Podniky Plzeňského kraje promlouvají také do nových trendů v oblasti mobility. Špičkové světové automobilky spolupracují například s firmami MB Tech nebo ZF Engineering, která v Plzni vyvíjí systémy autonomního řízení, e-mobility, bezpečnosti a účinnost vozidel. Mimořádně úspěšnou firmou v mezinárodním měřítku je také společnost Aimtec, která se zaměřuje na oblast automatizace a robotizace a vyvíjí a dodává inteligentní systémy pro řízení výroby a logistiky.

Když se řekne atraktivní projekty budoucnosti, co byste v rámci Plzeňského kraje zmínil, co si představíte?

Představuji si, že se bude jednat o projekty, které budou stát na zkušenostech v technických či medicínských oborech a které dokáží využít nejmodernějších technologických trendů, například těch, které jsou spojené s digitalizací a využíváním umělé inteligence nebo s požadavky na zlepšení ochrany životního prostředí.

Očekávám, že úspěch bude mít pokračování výzkumných programů zaměřených na pokročilé materiály. Těmi se například zabývají výzkumné týmy v organizaci COMTES FHT či v centru NTC při ZČU a VZÚ. Jejich využití je široké a v našem regionu si je lze představit například v medicínských oborech, a to třeba při vývoji implantátů.

Domnívám se, že nové příležitosti přinesou vysokorychlostní a širokopásmové datové sítě, například při řízení dopravy, zavádění nových služeb, třeba ve zdravotnictví, ale také při robotizaci ve firmách. Myslím, že se náš region úspěšně zapojí také do projektů spojených s dalším rozvojem elektromobility.

Kde vidíte plzeňský region za deset let?

Přál bych si, aby klíčovým prvkem v rozvojových aktivitách byla podpora růstu vzdělanosti a aby v ekonomice Plzeňského kraje byly více zastoupeny nové malé a střední firmy, které své globální aktivity založí na moderních technologiích a aplikaci výsledků výzkumu.

Děkujeme za rozhovor.

 

 

Image
FU