REPORTÁŽ: Setkání krajské inovační platformy Chytrá mobilita

V rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje byly ustanoveny tzv. krajské inovační platformy (KIP), do nichž jsou zapojeni zástupci podnikové, výzkumné a veřejné sféry, kteří společně hledají další konkrétní možnosti spolupráce. Zároveň umožňují přenos informací mezi krajskou a národní úrovní, tedy mezi krajskými a národními inovačními platformami. V březnu se letos poprvé sešla krajská inovační platforma Nové materiály a technologie, jak vypadalo dubnové setkání platformy Chytrá mobilita?
Výzkum a vývoj
Podnikání
Strategie RIS 3

Letošní první setkání „KIPky“ Chytrá mobilita se odehrálo v úterý 18. dubna v novém vědecko-technickém parku TechTower, jehož prohlídka setkání zahájila. Úvodního slova se ujali Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., krajský RIS3 manažer projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje (organizátor setkání) a Prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D., děkan Fakulty elektrotechnické ZČU a zároveň odborný garant platformy, jejímž cílem je podpořit výzkumné, vývojové a inovační aktivity v Plzeňském kraji v tématu dopravy jako integrujícího prvku společnosti s významným socioekonomickým efektem, zejména z pohledu udržitelného rozvoje, zvyšování bezpečnosti, efektivnosti a plynulosti dopravy.

Image
KIP

Hlavními hybnými silami pro transformaci v aplikačních odvětvích jsou snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí, využití progresivních materiálů a technologií včetně digitálních a umělé inteligence, vývoj nových a alternativních pohonů a hnacích jednotek a rozvoj elektromobility. Rozšiřují se možnosti využití automatizovaných a autonomních vozidel a bezpilotních systémů, inteligentních dopravních systémů, kooperativních inteligentních dopravních systémů a nových způsobů dopravy zahrnujících širší pojetí mobility jako služby. Plzeňský kraj a zejména jeho centrum – město Plzeň – je díky průmyslové tradici, výzkumným kapacitám i rozvinutému systému veřejné dopravy ideálním prostorem pro demonstraci a testování nových dopravních prostředků a systémů.

Jako první na setkání vystoupil Ing. Jan Vychytil, Ph.D. z výzkumného centra Západočeské univerzity Nové technologie a představil projekt zaměřený na vývoj palubní jednotky pro bezpečnost posádky v autonomních vozidlech, na němž se podílí s kolegy doc. Ing. Luďkem Hynčíkem, Ph.D. a  Dr. Abbasem Talimianem. S kolegy vyvinuli virtuální model lidského těla Virthuman, s jehož pomocí testují různé scénáře nehod a vyhodnocují bezpečnost autonomních vozidel. Jan Vychytil hovořil o tzv. vysoce automatizovaných vozidlech (HAV) jako jednoho z budoucích trendů mobility a o nestandardních konfiguracích sedadel a očekávaných pozicích cestujících. Kombinací sezení jsou tisíce, což názorně představil ve své prezentaci, prostřednictvím které přiblížil, jak funguje automatické vyhodnocení bezpečnosti posádky v daném kolizním scénáři nebo manévru. Kolize vozidel kvůli dopravní směsi jsou nevyhnutelné, je ale velmi prozíravé být připravený na možná ne až tak vzdálenou budoucnost.

Mgr. Vojtěch Oliverius a Ing. Jiří Kozák ze společnosti POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor VEřejné Dopravy) představili rozvojové projekty ve veřejné dopravě. Přiblížili tarify, dispečink i systémy integrované veřejné dopravy Plzeňského kraje a představili hlavní rozvojové projekty pro rok 2023. Mezi ně patří projekt preference vozidel na křižovatkách – kooperativní systém budovaný ve spolupráci se SIT, SVS a PMDP, webový kalkulátor integrující vyhledávač spojení idos, e-shop IDPK poskytující instance jednotlivým dopravcům, a rozvoj mobilní aplikace Virtuální karta. Dalším velkým tématem byla big data ve veřejné dopravě a databáze pro zpracování dat, operující s cca 1 GB dat denně. Mgr. Vojtěch Oliverius a Ing. Jiří Kozák zmínili také možnosti dalšího rozvoje a spolupráce, jako je realizace softwaru odbavovacího zařízení na platformě android nebo financování turistických a  mezinárodních linek.

Jako poslední na setkání vystoupila Ing. Lenka Palánová z Podnikatelského a inovačního centra Plzeň, která představila projekt Mobility Innovation Hubu. O co se jedná? MIH Plzeň bude budovat a zastřešovat ekosystém, podněcovat spolupráci a zprostředkovávat zajímavé příležitosti, např. oslovovat relevantní partnery a propagovat téma, a také pomáhat hledat potřebné financování. Jeho úkolem bude zajišťovat užitečné služby a přizpůsobovat je potřebám ekosystému a vybudovat z MIH Plzeň mezinárodní značku, která přinese výhody pro členy ekosystému. „Zejména městská mobilita je silnou doménou specializace pro náš region, Mobility Innovation Hub je tak logicky součástí akčního plánu RIS3. Město Plzeň chce být živou laboratoří pro testování nových řešení a BIC Plzeň má v týmu specialistu, který zorganizuje pilotní ověření Open Innovation a bude hledat další zdroje financování projektu,“ prozradila Palánová, která dále přiblížila aktivity, kterými již BIC Plzeň zahájil činnost hubu. Více informací bude možné dohledat na novém webu MIHu, kde bude více konkrétních informací o ekosystému, otevřených datech, Open Innovation i možných zdrojích financování už v červnu tohoto roku.