Report: Setkání platformy lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace

V polovině června se na Krajském úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání Platformy Lidské zdroje pro oblast VaVaI. Smyslem této odborné skupiny, která je poradním orgánem Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace, je vytvoření prostoru pro diskusi o tématech a možných budoucích projektových záměrech v oblasti podpory rozvoje regionálních lidských kapacit pro VaVaI. Tři desítky účastníků živě debatovaly mj. o podpoře nadaných studentů, spolupráci škol a firem i potřebě rozvoje kompetencí pro trh práce. Co konkrétně bylo obsahem setkání a k čemu následně posloužily výstupy diskuse?
Strategie RIS 3

V úvodu jednání nastínil doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., krajský manažer pro RIS3 strategii v projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III, základní osu realizace projektu, a to včetně kontextu pro oblast lidských zdrojů. Uvedl, že součástí aktuálního projektu Smart akcelerátor III jsou mimo jiné také aktivity zaměřené na podporu talentů a rozvoj vztahů škol s inovativními firmami v oblasti kariérového poradenství a vědomé volby vzdělávací a profesní cesty.

Image
platforma Lidské zdroje

Následně vystoupila Ing. Eva Rojíková, která v aktuálním projektu zastává pozici manažerky budování komunity talentů pro VaVaI, a seznámila přítomné s plánovanými aktivitami pro talentované studenty. Společně s kolegou Jakubem Štěpánkem, zástupcem mladé nadějné generace se zálibou ve vědě, účastníkům nastínili, že již od podzimu bude k dispozici inovovaný portál www.podporatalentu.cz, který bude základnou pro tvorbu komunity talentů v našem regionu. Komunita talentů pro VaVaI vzniká od začátku v úzké spolupráci s aktivními talentovanými žáky středních škol v kraji. Ti se v letošním roce již aktivně zapojili do výběru nové značky pro komunitu nadaných „Go Higher“ i do sběru návrhů na vhodný obsah i formu plánovaných buddy programů.  Transformovaný web bude pod novou značkou poprvé prezentován na konci srpna v rámci letních odborných kempů Plzeňského kraje pro úspěšné řešitele předmětových olympiád.

„Talenti v Plzeňském kraji se mají na co těšit, nejen že získají ucelené informace o pořádaných aktivitách v Plzeňském kraji, databázi odborníků, na které se budou moci obracet s hlubokými otázkami, ale připravujeme pro ně ve spolupráci s ostatními subjekty i zcela nové aktivity“, nastínila další plány Eva Rojíková. „Pro nadané budou připraveny vícedenní exkurze a vzdělávací programy s firmami a dáme jim také možnost připravit si vlastní program pro své vrstevníky. Těšíme se na jejich nápady a očekáváme, že na základě vlastních dobrých zkušeností budou inspirací pro další. V kraji tak vznikne živá aktivní komunita mladých talentovaných lidí propojená s odborníky různých profesí, s firmami i výzkumnými organizacemi. To bude pevná základna pro další rozvoj celého inovačního ekosystému regionu“, doplnila Rojíková.

Image
Jakub Štěpánek
Image
platforma Lidské zdroje

V další části setkání platformy pak Mgr. Zuzana Sahulová, krajská RIS3 developerka pro oblast lidských zdrojů, stručně představila nová témata zaměřená na klíčovou oblast změn Lidé pro VaVaI (stínování a portfolia) a předala slovo odbornicím z InfoKariéry, Mgr. Dagmar Pelesné a Ing. Zdeňce Novákové, aby obě nové oblasti blíže představily. Účastníci se tak mohli dozvědět, že portfolia jsou v současnosti moderním, i když stále málo využívaným nástrojem pro zmapování kompetencí jedince a v kombinaci se stínováním, tj. uceleným postupem realizace stáží ve firmách, mohou velkou měrou přispívat k rozvoji lidských zdrojů pro VaVaI.

V návaznosti na odprezentované příspěvky se následně rozvinula debata, v rámci níž se účastníci shodli na potřebnosti aktivit pro talentované i podpoře užšího sepjetí všech stupňů vzdělávání s trhem práce. Kromě propojování klíčových stakeholderů a jejich motivaci k aktivnímu zapojení do aktivit projektu měla platforma ještě jeden konkrétní výstup: na základě podnětů z diskuze byla v následujících dnech ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání vytvořena nová projektová fiše strategického projektu zaměřeného na rozvoj regionálních aktivit v oblasti práce s portfolii a realizace stínování v inovativních firmách. Tento projektový záměr byl následně v závěru června schválen Krajskou radou pro výzkum, vývoj a inovace jako strategický a byl nově zařazen do Akčního plánu RIS3.

Platforma lidských zdrojů pro VaVaI tak i v novém projektu Smart akcelerátor III plní svůj účel. „Slouží jako kreativní prostor pro rozvoj spolupráce klíčových aktérů, hledání konsensu ve vztahu ke konkrétním tématům i generování nových aktivit přínosných pro rozvoj lidského potenciálu pro VaVaI v Plzeňském kraji. Skupina má v plánu se setkávat 1-2x ročně, dle potřeby i častěji. Ohlasy účastníků červnového jednání dávají tušit, že i další setkání budou přispívat k posouvání stávajících, ale i nových témat v oblasti lidských zdrojů a rozvoje lidského potenciálu pro VaVaI,“ prozradila Zuzana Sahulová.

 

Realizováno v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje III, reg. č.: CZ.02.01.02/00/22_009/0008121