Podpora talentů

V Plzeňském kraji je velké množství organizací, které svými aktivitami podporují rozvoj talentů.
Vzdělání
ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE PODPORY NADÁNÍ

1. Krajská síť podpory nadání

Krajské sítě podpory nadání nabízejí systematické a kvalitní aktivity a služby pro kognitivně nadané, pedagogy, rodiče a další zúčastněné s využitím regionálních kapacit a zdrojů.

Krajská síť podpory nadání v Plzeňském kraji 

Organizace zapojené do Krajské sítě podpory nadání

Soutěže

Podpora pro rodiče

Podpora pro pedagogy

Kalendář akcí pro nadané v ČR

Aktuality

2. Menza ČR

Web určený nadaným dětem, jejich učitelům a rodičům, jehož zřizovatelem je Mensa ČR. Zde najdete kontakty na subjekty ve svém okolí a také přehled připravovaných aktivit Menzou ČR po celé republice. 

Pro učitele

Pro rodiče 

Image
ilustrační - talent 2

POPULARIZACE VĚDY A PODPORA TALENTŮ

V Plzeňském kraji velmi dobře fungují organizace, které se o nadané žáky a studenty starají a nabízejí jim širokou paletu různých kroužků a aktivit pro jejich rozvoj. Mezi tyto organizace zejména patří:

1. Krajský úřad Plzeňského kraje 

2. Západočeská univerzita v Plzni 

Bav se vědou - ZDE

Dětská univerzita ZDE

Dětská technická univerzita ZDE

JuniorFel ZDE

ScieneceFell akademie ZDE  a Facebook

Dny vědy a techniky ZDE 

Noc vědců ZDE

3. LF UK Plzeň

4. Techmania Science Center 

5. Správa informačních technologií Města Plzně (SIT MP

SIT-Port ZDE

Centrum robotiky ZDE

6. Společnost nvias 

7. SVČ Radovánek 

Soutěže 

Facebook

Krajský parlament dětí a mládeže 

8. Muzeum města Plzně

9. Akademie nadání, Plzeň

10. Středisko služeb školám, Plzeň

Image
ilustrativní

PODPORA TALENTŮ NA VŠ

1. Západočeská univerzita Plzeň

Motivační systém ZČU je nástrojem ke zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podporuje excelenci ZČU

Specifický VŠ výzkum

  • Studentské grantové soutěže 
  • Studentské vědecké konference

Tvůrčí činnost na ZČU 

Stipendijní programy pro studenty jednotlivých fakult na podporu výzkumu a vývoje:

FST 

FAV

FEL - Sponzoring

FPE Grantové programy pro studentySVOČ

FDU - Studentské granty, Aktuality

FEK

FF

FZS

 

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

 Stipendijní programy pro studenty 

  • Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, výsledky přispívající k prohloubení znalostí
  • Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 

Biomedicínské centrum

  • Zapojení nadějných a talentovaných studentů do výzkumných programů Biomedicínského centra prostřednictvím SVOČ 

Centrum nabízí doktorské studijní programy v biomedicínských oborech v přímé návaznosti na výzkumné programy centra s využitím nejmodernější infrastruktury a v interdisciplinárních týmech.

 

Image
ilustrační

Strategie podpory nadání v Plzeňském kraji

Na základě výstupů expertizy mapující současný stav všeobecné podpory nadání v Plzeňském kraji realizované v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II ve spolupráci Odborem školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje, Krajskou radou pro výzkum, vývoj a inovace (KRVVI), Národním pedagogickým institutem České republiky, resp. Krajskou sítí podpory nadání a dalšími stěžejními subjekty vznikla Strategie podpory nadání v Plzeňském kraji.

Cílem strategie je nastavení systematické podpory jedinců s potenciálem nadání, nadaných, aktivních, talentovaných, přemýšlivých a jedinců s hlubším zájmem o obor na regionální úrovni a posunout vnímání problematiky nadání jako významné složky v rozvíjení inovačního a ekonomického potenciálu kraje a zvýšení jeho konkurenceschopnosti.