Na rozvoj inovačního prostředí regionu bude dohlížet Milan Edl, nový RIS3 manažer projektu Smart Akcelerátor III

Novým RIS3 manažerem projektu Smart Akcelerátor III se stal doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a rozvoj na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni, která se pod jeho vedením po dvě funkční období stala respektovanou institucí jak ve vztahu směrem ke stávajícím a budoucím studentům, tak k průmyslové praxi i široké veřejnosti. Jakým směrem se pod jeho vedením vydá projekt Smart Akcelerátor III, který realizuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje a co vše má profesně za sebou?  
Strategie RIS 3

Milan Edl vystudoval průmyslové inženýrství a management na Fakultě strojní ZČU, kde v roce 2009 habilitoval v oboru Strojní inženýrství. Mezi 2014 až 2022 byl děkanem Fakulty strojní ZČU. V rámci odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství, zabývá se také problematikou cirkulární ekonomiky. Jako hostující profesor působil na třech zahraničních univerzitách. Je hodnotitelem Národního akreditačního úřadu ČR, hodnotitelem a zpravodajem projektů Technologické agentury ČR a zakladatelem Průmyslové rady a česko-bavorské Internacionální průmyslové rady. Ve spolupráci s Průmyslovou radou založil Dětskou technickou univerzitu v Plzeňském a Karlovarském kraji. V neposlední řadě také prezidentem Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj.

 

Image
Milan Edl

Pane Edle, máte za sebou dvě úspěšná funkční období na pozici děkana Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Co vás vedlo k tomu ucházet se o místo nového RIS3 manažera projektu Smart Akcelerátor III?

Těch důvodů bylo několik. Můj dosavadní profesní život je spojen zejména s akademickým prostředím, ale během mého působení ve vedení Fakulty strojní se mi snad podařilo vytvořit takové prostředí, které umožnilo rozšíření spolupráce jak v plzeňském regionu, tak si troufám říct, i mimo něj s přesahem mimo Českou republiku. A právě po skončení mandátu děkana fakulty se otevřelo několik možností mého dalšího působení. Vždycky říkám, že se člověk dostane na životní křižovatku, kde se musí rozhodnout, kterou cestou se vydá. A já jsem se rozhodl rozšířit své působení v našem regionu. S klíčovými účastníky ekosystému plzeňského regionu spolupracuji dlouhodobě mnoho let, a tak mi bude ctí aktivně působit, formovat a směrovat toto prostředí v této mé nové roli.

Novým RIS3 manažerem projektu Smart Akcelerátor III jste od prvního března 2023. Co vás v prvních týdnech čeká? Jakou máte vizi do budoucna?

Lapidárně řečeno, čeká mě mnoho práce, na kterou se moc těším. Ale teď trochu přesněji. Co obnáší pozice RIS3 manažera, samozřejmě vím, ale nyní se musím detailně seznámit s jednotlivými agendami a dalšími spolupracovníky. Musím říct, že navazuji na skvělou práci mé předchůdkyně a dlouholeté kolegyně Jany Klementové a celého týmu Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, kde tato agentura pod vedení Filipa Uhlíka odvádí pro náš region obrovský kus práce v různých odvětvích inovačního prostředí. Jsem rád, že jsem mohl se všemi již spolupracovat v předchozím období. Práci RIS3 manažera nevnímám jen jako dohlížení nad rozvojem inovačního prostředí, ale i jeho aktivní formování, směřování a hledání nových společných  impulsů celého týmu a hledání nových příležitostí. Jsme regionem plným mladých lidí se skvělými nápady a to je přece skvělé. A pokud jde o vizi, tak je potřeba právě i s podporou agentury rozvíjet prostředí pro vzdělávání, výzkumně-vývojové činnosti, inovace, kulturu a mnohé další v prostředí unikátního ekosystému, proto, abychom se měli lépe. 

 

Projekt Smart Akcelerátor III navazuje na projekty Smart Akcelerátor I a II, kdy se podařilo např. vytvořit a průběžně aktualizovat Regionální inovační strategii, zmapovat inovační ekosystém, vytvořit platformy pro vzájemnou komunikaci subjektů, analyzovat data o výzkumu, vývoji a inovacích (VVI) v kraji nebo vytvořit marketingovou strategii pro komunikaci o oblasti VVI. Jaká část agendy je vám nejbližší?

Tady se asi nedá odpověď úplně jednoznačně. Na co se ptáte, jsou jasné a nejdůležitější pilíře, které budou naplňovat RIS3 strategii, zastřešenou projektem Smart Akcelerátor III. Podle mého názoru je zde nejdůležitější právě synergie všech těchto prvků, ale určitě i dalších. Já vždycky říkám, že ze všeho nejdůležitější jsou lidé. A od toho se musí budovat všechno ostatní. Je skvělé, že jsme regionem vysokého standardu pro vzdělání a výzkum, vývoj a inovace. Jsme regionem s vysokou úrovní a tradicí v průmyslu. Jsme regionem s dlouhou tradicí v kulturní oblasti, silnou podporou cestovního ruchu, skvělou geografickou polohou a hlavně chutí pracovat a nebát se jít do rozvojových aktivit. A to vše je velmi důležitou podmínkou pro propojování a úspěšný rozvoj.

Pokračovat bude celá řada projektů, např. inkubační program nebo program PLATINN, díky němuž zkušení manažeři sdílejí své zkušenosti s firmami, před kterými stojí zásadní změny týkající se například expanze na zahraniční trhy či zavedení výrazné změny procesu výroby. Jako prezident Czech Smart City Cluster a České technologické platformy Strojírenství a viceprezident Klastru Chytrý Plzeňský kraj jistě máte zkušenosti týkající se expanze firem na zahraniční trhy. Umíte si sebe představit v roli externího kouče?

Určitě se rád zapojím do těchto aktivit, kde se budu snažit zúročit své dosavadní zkušenosti jak akademického působení na českých i zahraničních univerzitách, tak své zkušenosti získané z byznysového prostředí nebo aktivit z různých profesních sdružení a spolků. Tady vnímám velmi silně hledání dalších zahraničních regionů, kde by se spolupráce dala rozvíjet. Vnímám, že jsme součástí stále více provázaného a globálního světa, kde postupně přestávají existovat hranice. Proto potřebujeme tomuto prostředí rozumět, jeden druhého lépe chápat a vzájemně spolupracovat.

Hlavním výsledkem projektu Smart Akcelerátor I a II je propojení a spolupráce výzkumných organizací, vysokých škol a firem v našem regionu. Vzhledem k tomu, že znáte prostředí významné univerzity v kraji z jedné z nejvyšších pozic, znáte prostředí např. Technologické agentury ČR i řady klastrů a profesních platforem…Daří se za vás propojovat a spolupracovat v rámci Plzeňského kraje? Máte nějaké plány v této agendě?

Já myslím, že prostředí Plzeňského kraje v této oblasti je pro všechny známé, pokud jde o jeho aktéry. Ale to by nebyla určitě uspokojivá odpověď. To se mění a kde je třeba  neustále pracovat, síťovat a propojovat,  jsou nová témata u těchto aktérů a směrování ke globálním trendům s dopadem do regionálního prostředí. A podle mého názoru je skvělé, že tato témata zažívají turbulentní dobu a my jako aktéři tohoto procesu a prostředí musíme být na tyto změny připraveni. Protože kdo se vnějším trendům a směrování nepřizpůsobí, nebude do budoucna hrát silnou roli v tomto prostředí. Dalším důležitým faktem, a to velmi pozitivním, je hledání a utváření nových hráčů, a tím jsou  startupové firmy, studenti, prostě kdokoliv s novými nápady. A na to je třeba se také zaměřit.

Nový Smart Akcelerátor Plzeňského kraje se zaměří mj. na rozvoj lidských zdrojů, na služby pro snazší příchod odborníků ze zahraničí. Jak byste situaci ohodnotil vzhledem k vašim zkušenostem ze Západočeské univerzity, kde se zahraniční odborníci realizují v celé řadě projektů?

Tuto záležitost vnímám ve dvou rovinách. Myslím, že obecně se daří lákat do prostředí plzeňského regionu zahraniční odborníky, výzkumníky, lékaře a mnoho dalších profesí. Ale jako zásadní je vytvoření prostředí nejen pro tyto odborníky, ale vytvoření zázemí pro jejich rodinné příslušníky. Mám na mysli důstojné bydlení, cizojazyčné prostředí na základní a střední škole, kulturní vyžití. Jednoduše řečeno, aby se u nás cítili dobře. Pak jsme tyto odborníky schopni v regionu udržet dlouhodobě. 

Jednou z pěti domén specializace Plzeňského kraje jsou výrobní systémy, což je i vaše téma. Zabýváte se udržitelnými výrobními systémy a implementací moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu. Dalo by se říct, že právě tato doména je vaší parketou?

Musím se přiznat, že je to téma, ve kterém jsem se dlouhodobě pohyboval a pohybuji. Je podstatou i mého profesního zaměření, kterým je průmyslové inženýrství a management. Ale z podstaty této disciplíny je důležité si uvědomit, že jde o multidisciplinární problematiku, která v sobě kombinuje disciplíny ze strojírenství, elektrotechniky, informatiky, ergonomie, psychologie a mnohých další. Tady vnímám tu krásu dneška, kde je nejdůležitější propojování disciplín s využitím technologií. Právě velmi silné téma dneška je spojení a určitě i ovlivňování lidí technologiemi. Myslím, že je fantastické, že technologie jsme schopni ovládat, ale také i vytvářet. Nesmíme však zapomenout, že samotná technologie bez propojení na humanitní vědy vždy přivedla svět do problémů. Technologie umí pomáhat, zachraňovat lidské životy, předcházet tragédiím, zlepšovat kvalitu života, ale nesmí se zapomenout na jednu základní věc a tou je, pro koho jsou tyto technologie vytvářeny. A tím je člověk. A právě tak já vnímám dopad fenoménu 4.0 do našich životů.

Do jaké míry se daří Plzeňský kraj prezentovat jako kraj vědy, výzkumu a inovací? 

Podle mého názoru je Plzeňský kraj velmi dobře prezentován jako kraj výzkumu, vývoje a inovací. Musím říct, že bylo odvedeno obrovské množství práce a vždycky jsem prezentační materiály jak Plzeňského kraje, tak Regionální rozvojové agentury používal při jednání na univerzitách, ve firmách i vládních institucích po celém světě. Velmi důležitá je i komunikace na odborných i laických akcích, posilující vnímání inovativnosti plzeňského regionu. Z druhé strany je vždycky co vylepšovat a tady rád budu sdílet příklady dobré i špatné praxe, které jsem měl možnost získat z mého předchozího působení.

Čím je pro vás Plzeňský kraj?

To je je velmi osobní otázka, kde mě napadá plno věcí. Jednoduše řečeno je mým domovem. Podle mě je Plzeňský kraj unikátní svou historií, kulturou, průmyslovou tradicí, kvalitním vzděláváním, krásnou přírodou a blízkostí Bavorska.

Možná jednu osobní vzpomínku. Mám bohaté zkušenosti s působením v oblastech v různých částech světa a musím říct, že domů jsem se vždycky těšil a když jsem zahlédl Černou věž v Klatovech (moje rodné město), tak jsem věděl, že jsem doma. Plzeňskému kraji přeji jen to dobré a budu rád, když k tomu společně se svými kolegy budu schopen přispět.