„Málokde v republice najdeme takovou koncentraci firem, které umí udělat komponenty pro energetická zařízení“

Moderní energetika očima odborného developera Ing. Jana Naxery, konzultanta v oblasti ekonomického rozvoje regionu a krajského RIS3 developera v projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje III.
Podnikání
Image
Jan Naxera

Moderní energetika je jednou z pěti specializací Plzeňského kraje. „Původní“ čtyři specializace rozšířila poměrně nedávno, z jakého důvodu k tomu došlo?

Téma moderní energetiky bylo jako potenciální doména specializace identifikováno již při rozběhu aktivit souvisejících s analýzou vhodných oborů pro RIS3 strategii a inteligentní specializaci, nicméně teprve v loňském roce jsme zaregistrovali zájem znovu uchopit toto téma a současně se podařilo pro tuto doménu získat potřebnou oporu významných regionálních subjektů.

 Ostatní domény – Chytrá mobilita, Nové materiály a technologie, Inteligentní výrobní systémy a Biomedicína a technika ve zdravotnictví – tuto podporu našly?

Ano, tyto uvedené domény specializace byly formulovány zhruba před pěti lety, kdy vyplynuly z analýz a následně projednání a dohody více subjektů. Tyto domény mají oporu v kapacitách výzkumu a vývoje a současně existují subjekty, které tyto poznatky dokážou dostat do praxe. Téma moderní energetiky jsme identifikovali již dříve, ale formalizovat toto téma do domény specializace do RIS3 strategie se podařilo až v roce 2022, kdy proběhlo ustavující jednání stejnojmenné platformy. Důvodů pro doplnění páté domény specializace bylo víc – zejména okolnosti energetické krize, kterou jsme prožili a stále ještě prožíváme v současnosti, dále jsou to výzvy plynoucí z tlaku na vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie. Dále bylo téma energií a energetiky diskutováno při zpracování a prezentaci Analýzy globálních megatrendů a společenských výzev – příležitosti a rizika pro Plzeňský kraj; výsledky prezentované a projednané na loňské konferenci Inteligentní specializace regionu hovořily o potřebě doplnění domény specializace zaměřené na energetiku.

 Doména Moderní energetika staví na významných kapacitách výzkumných organizací v regionu i na podnikovém výzkumu a vývoji. Můžete být konkrétnější?

Jde hlavně o kapacity ZČU a podniků v oblasti energetického strojírenství a elektrotechniky, které vznikly na půdorysu firmy ŠKODA Plzeň – konkrétně Doosan ŠKODA Power, ŠKODA Energo, ETD Transformátory, Brush SEM a dalších. K těmto „tradičním“ kapacitám přibývají i další subjekty realizující aktivity zaměřené např. na využití obnovitelných zdrojů. Málokde v republice najdeme takovou koncentraci firem, které umí udělat komponenty pro energetická zařízení.

 Zmínil jste subjekty, které se zabývají využitím obnovitelných zdrojů. O jaké aktivity nebo projekty jde?

Jde například o firmy, které se zabývají ukládáním energie. Například firma Pinflow vyvíjí a vyrábí baterie s tekutým elektrolytem (redox flow technology). Společnost Energy Cloud vyrábí řídící a výkonovou elektroniku a dlouhodobě se věnuje výzkumu a vývoji energetického hospodářství s využitím baterií. I velké firmy, jako například Doosan ŠKODA Power, pracují současně na vývoji a výrobě zařízení pro využití biomasy, solární energie nebo využití odpadního tepla.

 Dalo by se říct, že se tyto subjekty s těmi „tradičními“ kapacitami mají možnost potkat na Krajské inovační platformě, tedy na setkáních, kde je prostor navázat spolupráci, pohovořit o tom, co dané společnosti trápí, na čem je třeba zapracovat…, nebo se vzhledem k velikosti regionu potkávají a už se znají? 

Přestože jsou mezi členy této inovační platformy subjekty, které se znají a spolupracují již dlouhou dobu, je stále mnoho věcí, které stojí za to diskutovat, existují nové výzvy, které přináší doba – například právě využití obnovitelných zdrojů v energetice. Současně se obecně snažíme do krajských inovačních platforem zvát i zástupce nově vznikajících firem, kteří se mohou nejwn prezentovat, ale i získat kontakty nebo diskutovat možnosti spolupráce s dalšími subjekty. Na jednání zveme i zástupce veřejného sektoru a podpůrných organizací, které mohou aktivně působit při navrhování či přípravě projektů spolupráce.

 Jaké jsou cíle Krajské inovační platformy?

Úvodní jednání této platformy mělo za úkol definovat společný cíl a specifikovat preferované perspektivní směry. S dalšími subjekty jsme dospěli k závěru, že společným cílem platformy – jako prostředku interdisciplinární spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích – je podporovat aktivity, které do budoucnosti zajistí dostupné zdroje energie prostřednictvím spolehlivé, flexibilní, nízkoemisní a udržitelné energetiky. Dále proběhla diskuse k preferovaným perspektivním směrům, které zahrnují např. energetické sítě, obnovitelné zdroje energie, teplárenství a kogenerace, akumulace energie, digitalizaci energetiky či otázky regionální a komunitní energetiky. V návazném jednání platformy v květnu 2023 byly představeny aktivity společnosti Doosan Škoda Power ve výzkumu a vývoji s ohledem na aktuální vývoj energetiky a byla diskutována i další průřezová témata, např. otázky vzdělávání specialistů na různých úrovních.  Nedílnou součástí fungování krajské inovační platformy je i informační vazba na národní inovační platformy, resp. zástupci KIP jsou zapojováni do přípravy priorit výzkumu a vývoje ČR a obráceně jsou témata NIP komunikována na jednání Krajských inovačních platforem obecně, tedy nejen pro KIP Moderní energetika.

 Téma domény prostupuje všemi odvětvími ekonomiky a má vazbu na další domény specializace ve výzkumu, vývoji a inovacích Plzeňského kraje. Znamená to, že se na KIP Moderní energetika schází odborníci z veřejného, výzkumného i soukromého sektoru napříč obory a dalšími čtyřmi doménami specializace?

Obecně se pro platformy s dalšími kolegy developery i zúčastněnými subjekty snažíme hledat témata, která budou průřezová, nejen související s energetikou nebo energiemi. Témata digitalizace, bezpečnost, umělá inteligence, udržitelnost výroby – např. toto téma se přímo váže na misi Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky, formulované ve vazbě na priority národní RIS3 strategie.

 Nezbytnou podmínkou pro rozvoj moderní energetiky je důraz na vzdělávání odborníků pro budoucí aktivity v tématech domény moderní energetika. Jaké obory v kraji byste vyjmenoval?

Tady to bude výzva – obory zaměřené na „tradiční“ energetiku studuje (na FEL) čím dál tím méně studentů. Zde bych odpověď nechal na odborném garantovi, profesoru Peroutkovi, zajímala by mě jeho vize, jak tento trend zvrátit a jak tyto obory v budoucnosti podporovat.