Image
Jan váně, ZČU

Prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., byl jmenován profesorem na návrh Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci pro obor Sociologie.

Jan Váně vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, kde také v roce 2007 získal doktorát v oboru Filozofie. Během doktorského studia studoval na Leibniz Universität Hannover. Na Masarykově univerzitě se v roce 2013 habilitoval pro obor Sociologie. V roce 2019 působil po dobu šesti měsíců jako guest researcher na Oslo Metropolitan University.

Na ZČU pracuje od roku 2006, přičemž od roku 2013 je vedoucím katedry sociologie Fakulty filozofické. Působí jako člen řady sociologických oborových rad a jako člen vědeckých rad, např. Fakulty filozofické ZČU, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je také členem Rady pro vnitřní hodnocení ZČU.

Svou pozornost ve výzkumech, ať už primárních, či aplikovaných, zaměřuje na témata z oblasti sociologie náboženství (individualizace, mezigenerační přenos religiozity, náboženská kulturní paměť, morfování náboženských komunit) a sociologie vzdělání (tvorba a volba vzdělávacích strategií jak na straně aktéra, tak systému). Zabývá se také problematikou bezdomovectví, vězeňství a sociálních služeb poskytovaných sociálně nejslabším skupinám. Dále se věnuje sociálním teoriím akcentujícím problematiku spravedlnosti a metodologickým inovacím ve výzkumu.

Je autorem čtyř monografií, z toho dvou v anglickém jazyce, přičemž monografie z roku 2018 Continuity and Discontinuities of Religious Memory in the Czech Republic získala v hodnocení České sociologické společnosti druhé místo mezi sociologickými publikacemi za období 2017–2019. Dále publikoval více než 60 odborných textů v ČR a zahraničí (kapitoly v monografiích a studie ve Wos, Scopus, Erih). Je členem redakčních rad několika časopisů. Vedle řešení standardních grantů a projektů (GAČR, TAČR) se Jan Váně aktivně podílí na projektech aplikovaného výzkumu, jehož výsledkem jsou výzkumné zprávy či např. také příprava koncepce řešení otázky bezdomovectví pro Magistrát města Plzně.

Zdroj a foto: tisková zpráva ZČU v Plzni