Domény specializace

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje definovala pět oborových priorit, tzv. domény inteligentní specializace, oblasti, ve kterých již dnes Plzeňský kraj hraje významnou mezinárodní roli. Pro každou je připravena inovační platforma, propojující zástupce podnikové, výzkumné, vzdělávací a veřejné sféry. Koncentrace na pečlivě identifikované doménové prioritní oblasti směřuje k vytvoření skupiny aktérů a kombinaci aktivit, které mají nejlepší předpoklad odemknout inovační a transformační potenciál tohoto oboru.    
Strategie RIS 3

Domény inteligentní specializace Plzeňského kraje:

 

Nové materiály a technologie

Doména Nové materiály a technologie cílí na využití kapacity výzkumných center ZČU v Plzni i dalších výzkumných organizací v kraji jako je např. COMTES FHT a.s. a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Důležitá je jejich spolupráce s aplikační sférou, zejména s výrobními podniky, a zároveň multioborová spolupráce např. pro aplikace ve zdravotnictví. Uplatnění výsledků výzkumu a vývoje je významné zejména ve výrobě ve zpracovatelském průmyslu, který má pro ekonomiku kraje klíčový význam. Díky výzkumu a vývoji je možné přicházet se zdokonalenými materiály a technologiemi, které mají přednosti oproti tradičním. Lze tak zajistit kromě jiného například cenově efektivnější řešení ve výrobě, v produktech, snížit energetickou a materiálovou náročnost výroby, umožnit recyklaci a snižovat uhlíkovou stopu.

Preferované perspektivní směry

 • materiály s pokročilými vlastnostmi
 • materiály a technologie pro aditivní výrobu
 • speciální oceli
 • výzkum a vývoj metod, zkoušek pro normotvornou činnost a nestandardní ověřování a měření vlastností materiálů a technologií
 • moderní technologie výroby a zpracování materiálů

Inteligentní výrobní systémy

Doména specializace Inteligentní výrobní systémy vychází z charakteru regionu, kde zpracovatelský průmysl má rozhodující podíl na ekonomice kraje. Proto doména cílí na podporu rozvoje kapacit a spolupráce ve výzkumu, vývoji, inovacích v regionu tak, aby byly využity trendy související s Průmyslem 4.0, resp. 5.0 v klíčových odvětvích kraje, zejména výrobních firmách. V regionu je dlouhodobá tradice vysokého školství a výzkumu v této oblasti. Tak je možné prostřednictvím aktivit ve výzkumu, vývoji a inovacemi přispět k restrukturalizaci výroby, vyšší produktivitě práce a tím i globální konkurenceschopnosti. Kromě jiného je cílem využít kapacity VaVaI k rozvoji ekonomičtějších, ekologičtějších, energeticky úspornějších výrobních procesů a nových modelů výroby v souvislosti s trendem omezování spotřeby primárních zdrojů a snižování energetické a materiálové závislosti.

Preferované perspektivní směry

 • senzory a senzorické systémy
 • pokročilá diagnostika a prediktivní údržba
 • inteligentní řízení výrobních procesů
 • robotika, kolaborativní systémy
 • vestavěná inteligence, predikce s využitím datových analytik
 • virtuální a rozšířená realita
 • big data, datová analytika a strojové učení
 • modely, řízení, trendy
 • modulární IVS a integrace komponent IVS
 • kybernetická a energetická bezpečnost IVS
 • adaptabilní řešení (customizace) služeb i výrobků
 • ekologicky přívětivé a energeticky úsporné výrobní procesy

Chytrá mobilita

Cílem domény Chytrá mobilita je podpořit výzkumné, vývojové a inovační aktivity v Plzeňském kraji v tématu dopravy jako integrujícího prvku společnosti s významným socioekonomickým efektem, zejména z pohledu udržitelného rozvoje, zvyšování bezpečnosti, efektivnosti a plynulosti dopravy. Hlavními hybnými silami pro transformaci v aplikačních odvětvích jsou snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí, využití progresivních materiálů a technologií včetně digitálních a umělé inteligence, vývoj nových a alternativních pohonů a hnacích jednotek a rozvoj elektromobility. Rozšiřují se možnosti využití automatizovaných a autonomních vozidel a bezpilotních systémů, inteligentních dopravních systémů, kooperativních inteligentních dopravních systémů a nových způsobů dopravy zahrnujících širší pojetí mobility jako služby. Plzeňský kraj a zejména jeho centrum – město Plzeň – je díky průmyslové tradici, výzkumným kapacitám i rozvinutému systému veřejné dopravy ideálním prostorem pro demonstraci a testování nových dopravních prostředků a systémů.

Preferované perspektivní směry

 • nové koncepty dopravních prostředků, pohonů a systémů
 • infrastruktura pro elektromobilitu
 • autonomní mobilita
 • monitoring, řízení, modelování a plánování dopravy

 Biomedicína a technika ve zdravotnictví

Doména specializace Biomedicína a technika ve zdravotnictví se zakládá zejména na dlouhodobých výzkumných prioritách Biomedicínského centra LF v Plzni UK a Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni a jejího výzkumného centra NTIS. Jedná se o obory s vysokým aplikačním potenciálem v celosvětovém měřítku i na regionální úrovni, kde je klíčovým partnerem FN Plzeň. Perspektivy těchto oborů většinou souvisejí s globálními megatrendy týkajícími se stárnutí populace a růstu standardů zdravotnických služeb. Uvedené medicínské obory rozšiřují technologické kompetence, které vycházejí z dosud úspěšné spolupráce Biomedicínského centra a technicky zaměřených fakult a výzkumných pracovišť ZČU v Plzni (např. FAV, NTC, FST) a představují potenciál i pro další výzkumná pracoviště i komerční sektor.

Preferované perspektivní směry

 • onkologie
 • infekční nemoci a antibiotická resistence
 • multidisciplinární medicína
 • reprodukční medicína
 • preventivní medicína
 • náhrada orgánů
 • lékařská diagnostika
 • asistivní technologie
 • nové formy veřejných sociálních a zdravotnických služeb
 • materiály ve zdravotnictví
 • využívání počítačových simulací a počítačového modelování v medicíně
 • pokročilé zdravotnické technologie

Moderní energetika

Doména Moderní energetika staví na významných kapacitách výzkumných organizací v regionu i na podnikovém výzkumu a vývoji. Plzeňský kraj má dlouholetou tradici v oblasti energetického strojírenství, v silnoproudé elektrotechnice, ve vývoji řídících a regulačních systémů a v dalších oblastech spojených s energetickou bezpečností či obecně s výrobou a distribucí energií.  

Společným cílem interdisciplinární spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích je zajistit dostupné energie prostřednictvím spolehlivé, flexibilní, nízkoemisní a udržitelné energetiky. Doména reaguje na aktuální a předpokládaný vývoj energetického mixu v České republice a potažmo i v plzeňském regionu, kdy ekonomika čelí mimo jiné kritickému nedostatku zdrojů energie a zvyšujícím se nákladům na jejich zajištění a distribuci. Zároveň je v rámci aktivit výzkumu, vývoje a v inovacích potřeba respektovat požadavky na standardy ochrany životního prostředí a přinášet inovativní řešení v podnikové či veřejné sféře.  

Téma domény prostupuje všemi odvětvími ekonomiky a má vazbu na další domény specializace ve výzkumu, vývoji a inovacích Plzeňského kraje. Nezbytnou podmínkou pro rozvoj moderní energetiky je důraz na vzdělávání odborníků pro budoucí aktivity v tématech domény specializace.  

Preferované perspektivní směry 

 • bezpečná, spolehlivá a flexibilní energetika
 •  energetické sítě
 • dekarbonizace energetiky
 • jaderná energetika
 • obnovitelné zdroje energie
 • teplárenství a kogenerace
 • akumulace energie
 • úspory energie a zvýšení energetické účinnosti
 • digitalizace energetiky
 • regionální a komunitní energetika

 

 

Pro každé téma je založena speciální platforma, která je složena z odborníků a specialistů z vysokých škol, výzkumných center, komerční sféry, přičemž zastoupeni jsou také regionální političtí reprezentanti. Účast v platformách je otevřená dalším zájemcům z regionu, kteří se chtějí podílet na rozvoji daného oboru jak po stránce vzdělávání a výzkumu, tak aplikací v komerční sféře, a chtějí mít rovněž možnost ovlivnit směřování národní podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Image
HP ozubená kola