Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Biomedicínské centrum v roce 2020 pokračovalo v řešení svých dominantních výzkumných témat: problematika infekčních onemocnění (sepse, antibiotická rezistence bakterií, profylaxe virové infekce v transplantologii), onkologická problematika ve spojení s experimentální chirurgií, biokompatibilita, problematika kmenových buněk, neurofyziologie či reprodukční medicína. Pracovníci Biomedicínského centra se v uplynulém roce podíleli na 16 grantových projektech národních grantových agentur (14x AZV, 2x GAČR), projektech OP VVV (Centrum výzkumu infekčních onemocnění, Předaplikační výzkum pro ITI a další), univerzitních projektech UNCE a Primus a řadě studentských projektů GA UK a SVV, významně přispěli k řešení fakultního Programu rozvoje vědních oblastí UK (Progres Q39) a řešili 23 projektů smluvního výzkumu. V červnu 2020 byl dokončen projekt Národního programu udržitelnosti, který v období tzv. fáze udržitelnosti centra (období 5 let po skončení realizační fáze projektu, od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020) zajišťoval krytí 50% plánovaného rozpočtu. V závěrečném oponentním řízení (říjen 2020) získal tento rozsáhlý projektu nejvyšší hodnocení V: vynikající výsledky projektu (s mezinárodním významem apod.), zároveň byly splněny cíle projektu a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory. V rámci OP VVV pokračovaly projekty FIND (Fighting INfectious Diseases, Centrum výzkumu infekčních nemocí, výzva Excelentní výzkum) a AMTMI (Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu, výzva Předaplikační výzkum pro ITI, ve spolupráci se ZČU). Oba projekty vedle zajištění provozních a osobních nákladů umožnily významné rozšíření a doplnění investičního přístrojového vybavení centra, např. novým hmotnostním spektrometrem MALDI-TOF či experimentálním počítačovým tomografem. S podporou Univerzity Karlovy pokračoval projekt MUDr. K. Blahny, Ph.D. (Spánková dynamika neuronálních sítí ve zdraví a nemoci, program Primus pro podporu vědeckých pracovníků při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě) a projekt doc. MUDr. V. Lišky, Ph.D. (Centrum klinické a experimentální chirurgie, program Univerzitních výzkumných center Unce pro účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu). V rámci evropského programu Horizon 2020 (výzva ERA Chairs) pokračoval projekt ChaPEROn (ERA Chair Position for Excellent Research in Oncology). Křeslo obsadil excelentní zahraniční vědec v oblasti onkologického výzkumu prof. Hemminki (dříve Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Německo, autor více než 1 250 prací s 29 000 citacemi a H-indexem 79), který v průběhu r. 2020 dokázal uspět v několika grantových soutěžích a publikovat 16 prací dedikovaných projektu. Celkem centrum za rok 2020 vyprodukovalo 153 impaktovaných publikací, z toho 64 v 1. quartilu. Také v roce 2020 tak centrum udrželo vzestupnou tendenci publikační produkce. Objem smluvního výzkumu centra v r. 2020 činil 1 920 tis. Kč. V r. 2020 proběhla jednání se společností Intuitive Surgical, Inc., celosvětově dominantním výrobcem a dodavatelem systémů robotické chirurgie, a centrum se stalo partnerem společnosti pro školení lékařů na robotických chirurgických systémech ve středoevropském regionu.  
Výzkum a vývoj
Image
biomedicína