Mezinárodní

Za mezinárodní zkušeností do Plzně  
Vzdělání

Prostřednictvím projektu Academic Career in Pilsen na Západočeskou univerzitu v Plzni a Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy přijíždí akademici z celého světa, aby se zapojili do výzkumu nebo jiných důležitých mezinárodních projektů, ale i běžného života. 

Projekt tak přináší zajímavou možnost zapojení se do vědeckých projektů v rámci mezinárodních akademických týmů. Řada účastníků si následně oblíbí vysokou životní úroveň v Plzeňském kraji a lákavou kombinaci kariérní perspektivy a kvalitního zázemí pro život a zůstanou v tomto regionu i s rodinou. 

Vysoké školy v Plzeňském kraji díky projektu Academic Career in Pilsen posilují své řady o akademické a výzkumné pracovníky ze zahraničí a vítají také navrátivší se pracovníky po absolvování zahraničního doktorského studia či dlouhodobého zahraničního výzkumného pobytu. Cílem projektu je vytvoření systému krajských krátkodobých i dlouhodobých (ročních i víceletých) stipendií pro postdoky (pracovníci po absolvování doktorského studia), juniory (pracovníky po absolvování postdoc pozice, zakládající vlastní výzkumnou skupinu) a hostující profesory/výzkumníky z vysokých škol a výzkumných organizací v regionu.

„Uchazeči o pracovní pozici v rámci Academic Career in Pilsen mohou být post doc – výzkumní pracovníci do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby nebo senior profesoři/výzkumníci. Vždy s ohledem na příslušnou oborovou specializaci posílí výzkumně-pedagogické týmy na obou univerzitách. Zapojí se do výzkumné i pedagogické činnosti a svými zkušenostmi ze zahraničí přispějí k dalšímu zkvalitňování těchto aktivit,“ vysvětlila Ing. Martina Nedvědová, krajská RIS3 developerka, která se v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje zaměřuje na Internacionalizaci a vzdělávání. „K výkonu vědecké práce patří například také publikování v prestižních časopisech či účast na významných konferencích, zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů nebo organizování odborného života na pracovišti, jako jsou konference, sympozia, workshopy, přednášky či semináře. Obě univerzity se dohodly ve vybraných tematicky opodstatněných případech na sdílení těchto odborníků např. ve výuce, workshopech či seminářích,“ dodala Nedvědová.

“V roce 2019 jsme podpořili příjezd 6 zahraničních odborníků na pobyt v délce zhruba 3 měsíců, a kromě toho také více než 20 krátkodobých pobytů akademických a výzkumných pracovníků na různých kariérních úrovních. Mezi ty krátkodobé projekty počítáme konference, sympozia, workshopy, přednášky či semináře. V roce 2020 jsme se od těchto krátkodobých pobytů snažili upustit a podpořili jsme 6 výzkumníků na seniorních pozicích na pobyt v délce 3 měsíců a 2 postdoky na pobyt v délce 8 měsíců,” prozradila Ing. Markéta Ulčová, hlavní řešitelka projektu Academic Career za Západočeskou univerzitu v Plzni. “Letos to v tuto chvíli vypadá na podporu 5 seniorních výzkumníků a 2 postdoků. Vzhledem k složitější situaci spojené s cestováním opět umožňujeme v řádně odůvodněných případech i krátkodobější pobyty,” uvedla Ulčová.

Projekt Academic Carrier funguje od roku 2019 a je určený pouze pro příjezdové mobility zahraničních odborníků, kteří do západočeské metropole jezdí ze všech koutů světa. “Jednou z největších kapacit, které díky Academic Career in Pilsen 2019 Západočeskou univerzitu v Plzni navštívily, je dr. Ivatury S. Raju z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA. Na Fakultě aplikovaných věd se zúčastnil workshopu a mezinárodní konference DAS 2019. Zaměstnanci i studující se mohli setkat s člověkem, který je vedoucím pobočky analytických a výpočetních metod NASA a vedoucím technologem pro struktury a materiály, což bylo opravdu zajímavé a přínosné,” prozradila Ulčová. Někteří pracovníci se dokonce vracejí. To je případ doktora Ehsana Saebnoori z Íránu, který pracoval na katedře materiálu a strojírenské metalurgie Fakulty strojní a jeho výzkum byl zaměřený na hodnocení odolnosti ocelí zesílených oxidační disperzí proti korozi. Vzhledem k současné situaci se ale opět vrátí až na začátku příštího roku. 

 

Někteří se vracejí, jiní zůstávají. Ve výzkumném centru NTC působí od roku 2019 doktorka chemického inženýrství Fatemeh Gholami. Vitalii Yanovych z Ukrajiny začal pracovat na katedře energetických strojů a zařízení Fakulty strojní. Provádí samostatně experimentální výzkum na aerodynamických zařízeních a podílí se také na přípravě a provádění experimentů na novém zařízení, které je na katedře od roku 2018. Stal se tak klíčovým pracovníkem experimentálního výzkumu katedry. V Plzni zůstal i s rodinou.

Na plzeňské Lékařské fakultě Univerzity Karlovy bylo projektem Academic Career podpořeno deset zahraničních odborníků v roce 2019 a osm v roce 2020. „Naší hlavní akvizicí je profesor gynekologie Khaled Ismail, který dříve působil na Univerzitě v Birminghamu,“ prozradil vědecký ředitel Biomedicínského centra a proděkan fakulty prof. Milan Štengl. „Kromě výuky pregraduálních i postgraduálních studentů a vlastního výzkumu, zejména v oblasti perineálního traumatu, se zaměřuje na vytvoření komplexní platformy podpory Ph.D. studentům, a to napříč celou univerzitou“, doplnil Štengl. Díky propojení Univerzity Karlovy s univerzitami v Heidelbergu, Kodani, Miláně, Varšavě a s pařížskou Sorbonnou v evropské univerzitní alianci „4EU+“ se tak efekt internacionalizace přenáší i dále a společné vzdělávací aktivity mohou do Plzně přilákat studenty a pracovníky všech partnerských institucí.

Ze „služebně mladších“ členů vědeckého týmu Biomedicínského centra, podpořených projektem Academic Career, můžeme zmínit Ibrahima Bitara, který se stal již pevnou oporou týmu prof. Jaroslava Hrabáka, zabývajícího se problematikou zvyšující se rezistence bakterií k antibiotikům a šíření multirezistentních bakterií. Dr. Bitar provádí sekvenační analýzy multirezistentních mikrobů a mobilních genetických elementů nesoucích geny rezistence pomocí celogenomové sekvenace na platformách MiSeq a Sequel I a sekvenace na platformě PacBio. Sám také školí dva Ph.D. studenty a podařilo se mu získat podporu AZV pro projekt „Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvenace“ – o náplň práce na půdě plzeňské lékařské fakulty má tedy na roky dopředu postaráno.

Foto: María Iniesta-Cuerda pracuje v Laboratoři reprodukční medicíny v Biomedicínském centru LF UK v Plzni. Na snímku s kolegou J. Nevoralem.

Zdroj: Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

María