Západočeská univerzita v Plzni má nového rektora

Pozice rektora Západočeské univerzity v Plzni, největší a nejvýznamnější vzdělávací instituce v regionu, obsadil Miroslav Lávička, bývalý děkan Fakulty aplikovaných věd. Na konci února ho tajným hlasováním zvolili členové Akademického senátu ZČU. Druhý kandidát, bývalý děkan a současný proděkan Fakulty strojní Milan Edl, se stal manažerem projektu Smart Akcelerátor III, realizovaného Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.  
Vzdělání

Funkce rektora se Lávička ujal 1. března, univerzitu povede do konce února 2027. V pozici nahradil Miroslava Holečka, který vedl ZČU od března 2015. Prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., (*1971) vystudoval učitelství matematiky a chemie pro střední školy na Fakultě pedagogické ZČU a poté pokračoval ve studiu na Matematickofyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2011 se habilitoval v oboru Aplikovaná matematika a v témže oboru byl v roce 2020 jmenován profesorem. Od roku 2002 působí na katedře matematiky Fakulty aplikovaných věd ZČU, předtím pracoval na Fakultě pedagogické. V letech 2012–14 byl proděkanem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy FAV, následně zastával v letech 2014–17 funkci děkana. Poté do roku 2020 působil jako proděkan pro strategii a legislativu.

 

Image
rektor ZČU, Lávička

„Děkuji všem, kteří mě podporovali, hlasovali pro mě. Ale i těm, kteří hlasovali pro protikandidáta. I to je pro mě zpětná vazba. Vynasnažím se plnit maximálně volební program. Zvolení beru jako obrovský závazek. Doufám, že důvěru senátu nezklamu,“ uvedl v krátké řeči po svém zvolení. Zdůraznil, že chce klást velký důraz na to, aby se Západočeská univerzita etablovala po boku nejvýznamnějších univerzit v České republice a aby byla úspěšná, známá a respektovaná i v mezinárodním měřítku. Lávička dále uvedl, že by také rád dosáhl navýšení počtu studujících, samozřejmě se zásadním důrazem na zachování kvality vzdělávání. „Jakožto multioborová univerzita bychom měli ještě více využívat heterogenity svých fakult, a to jak pro studijní programy, tak ve vědecko-výzkumné činnosti. V oblasti vědy a výzkumu musíme významně posílit aktivity ZČU v mezinárodních projektech, jako je např. Horizon Europe, ale také zintenzivnit aplikační výzkum a přenos poznatků a technologií,“ dodal. 

ZČU by podle Miroslava Lávičky také měla klást důraz na internacionalizaci svého výukového a vědeckého prostředí. Svoji úlohu by měla posílit i v Karlovarském kraji, kde působí aktuálně dvě její fakulty a pro který chce společně s hejtmanstvím zajistit stabilní financování vysokoškolského vzdělávání ze strany ministerstva školství. V oblasti třetí role vidí Miroslav Lávička univerzitu jako instituci, která je připravena pomáhat a nabízet společnosti nové nápady a řešení a nastolovat celospolečensky důležitá témata. Své vize bude Miroslav Lávička naplňovat společně s dalšími členy vedení ZČU, jimž jsou doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium a statutární zástupce rektora, bývalý děkan a dosavadní proděkan pro vědu Fakulty elektrotechnické; prof. Ing. Josef Basl, CSc., prorektor pro strategii a rozvoj, vyučující na katedře průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní a také bývalý prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU v letech 2012–2015; doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D., prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících, dosavadní proděkan pro strategii tvůrčí činnosti Fakulty pedagogické; prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy a komunikaci, vedoucí katedry sociologie Fakulty filozofické; Ing. Petr Beneš, kvestor, zaměstnanec Centra informatizace a výpočetní techniky ZČU a bývalý kvestor ZČU v letech 2015–2019. Kancléřkou ZČU zůstává Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D. 

Jmenování prorektorů projednal ve středu 1. března Akademický senát ZČU, všichni noví členové vedení ZČU se své funkce ujali den poté. Miroslava Lávičku, bývalého děkana Fakulty aplikovaných věd (FAV) ZČU, zvolil 21. prosince v druhé volbě Akademický senát ZČU, do funkce byl prezidentem republiky Milošem Zemanem jmenován 15. února. Slavnostní inaugurace se uskuteční 5. dubna v Měšťanské besedě v centru Plzně. 

Foto: ZČU v Plzni