Výzkumu a vývoji se v Plzeňském kraji daří

Zajímá vás, jak se daří výzkumu, vývoji a inovacím v Plzeňském kraji? Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) kontinuálně sleduje a pravidelně vyhodnocuje. Využívá k tomu převážně data ze Statistické ročenky ČSÚ, která o VaVaI poskytuje nejkomplexnější informace. Jaké jsou tedy nejnovější poznatky?
Výzkum a vývoj

Plzeňský kraj patří k populačně menším krajům v ČR. V jeho přirozeném centru, statutárním městě Plzni, se koncentruje 30 % obyvatel kraje. Plzeň představuje nejen správní, ale také kulturní, vzdělávací a obchodní centrum. Západočeská metropole se silnou průmyslovou tradicí je také městem moderních technologií a inovací, na které se zaměřuje a do nichž investuje nejen finance, ale také lidský kapitál.

Právě studenti Západočeské univerzity v Plzni nebo Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy jsou jednou z největších deviz regionu, které sem lákají nové investory a jsou součástí úspěchu mnoha firem působících v Plzni a Plzeňském kraji. Jedním z nejdůležitějších poznatků tedy je, že se začal zvyšovat počet studentů Západočeské univerzity v Plzni. Mezi roky 2018 a 2020 počet jejích studentů vzrostl o 5 %. 

Dobrou zprávou je také výrazný růst kapacit výzkumu a vývoje (VaV) v Plzeňském kraji. Mezi roky 2013 a 2019 se zde počet pracovišť výzkumu a vývoje zvýšil ze 107 na 144. Hlavní zásluhu na tom měla podnikatelská sféra, kde se počet pracovišť ve stejném období zvýšil z 85 na 118. Pozitivní je významný podíl větších pracovišť VaV, když v rámci ČR má Plzeňský kraj po Praze druhý nejvyšší podíl pracovišť s 50 a více zaměstnanci.

Od roku 2017 také roste intenzita výdajů na VaV v kraji. V kraji nejvíce rostly výdaje podnikatelského sektoru na VaV, a to z 2,5 miliard Kč v roce 2016 na 3,8 miliard Kč v roce 2019. Jejich podíl na celkových výdajích na VaV v Plzeňském kraji se v posledních letech pohybuje kolem 70 %.  

Ještě vyšší než podíl podnikatelského sektoru na zdrojích VaV je podíl tohoto sektoru na provádění VaV v kraji (75 % v roce 2019). To naznačuje, že nárůst výdajů podnikatelského sektoru v posledních letech slouží především k rozvoji vlastních kapacit VaV tohoto sektoru. Důsledkem je omezení už tak poměrně malých výdajů z podnikatelského sektoru do vysokoškolského sektoru v kraji (ze 74 mil. Kč v roce 2017 na 60 mil. Kč v roce 2019).

Naopak velmi pozitivní je fakt, že na výdajích na VaV v podnikatelském sektoru se v kraji významně podílí domácí podniky. Ve většině krajů jsou to především podniky se zahraničním kapitálem, výjimkou jsou pouze Pardubický a Olomoucký kraj. V Plzeňském kraji byl v roce 2019 podíl výdajů domácích podniků a podniků se zahraničním vlastníkem vyrovnaný.

Výdaje na VaV v Plzeňském kraji směřují především do technických věd (86 %), s odstupem následují vědy přírodní a lékařské. Z odvětví zaznamenaly největší růst výdajů VaV v kraji mezi roky 2016 a 2019 profesní, vědecké a technické činnosti (+127 %), následovaly vzdělávání a průmysl.

Růst výdajů na VaV v Plzeňském kraji se promítl také do růstu počtu zaměstnanců VaV, a to jak celkově (z 2,8 tis. v roce 2016 na 3,7 tis. v roce 2019), tak především v podnikatelském sektoru (z 1,8 tis. v roce 2016 na 2,5 tis. v roce 2019). S tím souvisí také zlepšení pozice kraje podle počtu zaměstnanců VaV na 1000 obyvatel, kdy se Plzeňský kraj posunul na 3. místo za Prahu a Jihomoravský kraj.

Pozitivně se vyvíjí také struktura pracovníků VaV v Plzeňském kraji, neboť roste především počet pracovníků, kteří se věnují přímo výzkumu, tj. výzkumných pracovníků. I zde byl zaznamenán posun na 3. místo za Prahu a Jihomoravský kraj. Absolutně se mezi roky 2016 a 2019 počet výzkumných pracovníků v kraji zvýšil z 1,7 tis. na 2,3 tisíce. Výrazně přitom vzrostl podíl výzkumných pracovníků na všech zaměstnancích VaV v kraji, takže v roce 2019 tvořili 61 % všech zaměstnanců VaV v kraji, což byl nejvyšší podíl mezi kraji ČR.

K nejvýraznějšímu zvýšení počtu zaměstnanců VaV došlo v Plzeňském kraji v odvětví Profesní, vědecké a technické činnosti. Z 637 v roce 2017 jejich počet vzrostl na 1086 v roce 2019, což je nárůst o 70 %. Dá se tedy říct, že růst kapacit VaV v kraji se výrazně promítá do struktury pracovních míst v kraji a ovlivňuje jí pozitivně směrem k náročným profesím.

 

Image
RTI laborka

Foto: ilustrační, pracoviště RTI ZČU