LF UK v Plzni

Univerzity jsou regionálním těžištěm inovací a výzkumu

Dva moderní univerzitní kampusy, investice do výzkumných center a projektů, tisíce českých a zahraničních studentů. Vzdělávání má v Plzni vynikající zázemí a tvoří základní osu pro vědu, výzkum a inovace. Co je v této oblasti aktuální a nové? 
Vzdělání

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy

Plzeňská lékařská fakulta od svého založení v roce 1945 vychovala již na 10 000 absolventů. Od počátku se na fakultě paralelně s výukou rozvíjelo i vědecké bádání. Výzkumníkům se v mnohých oborech podařilo stanout na evropské špici a dosáhnout mnohých velmi významných objevů. Fakulta své výzkumné týmy systematicky podporuje a přistoupila i k odvážnému kroku vybudovat v rámci svého nového kampusu čistě výzkumné, moderně vybavené Biomedicínské centrum. V něm se od roku 2014 soustřeďuje většina výzkumné činnosti Lékařské fakulty v Plzni.

Jeho nejvýznamnějšími tématy jsou problematika infekčních onemocnění (sepse, antibiotická rezistence bakterií, profylaxe virové infekce v transplantologii), onkologická problematika ve spojení s experimentální chirurgií, biokompatibilita, problematika kmenových buněk, neurofyziologie či reprodukční medicína. Právě probíhající pandemie způsobená novým typem koronaviru nám znovu připomíná, jak devastující vliv mají infekční nemoci nejen na lidské zdraví, ale i na sociální a ekonomický blahobyt. Dlouhodobé zaměření části laboratoří centra na problematiku infekčních chorob tak dostává nový rozměr. Výzkum infekčních nemocí na Lékařské fakultě v Plzni se nyní řadí k těm nejvýznamnějším v České republice, což dokládá množství publikačních výstupů, které se objevily v nejprestižnějších periodicích oboru. Za výsledky v oblasti infekčních chorob však nezaostávají ani další vědecké týmy. 

Velkým úspěchem centra bylo získání a zahájení projektu CHAPERON v rámci evropského programu Horizon 2020 (ERA Chair). Díky němu zahájila v roce 2020 činnost nová Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění pod vedením prof. Kari Hemminkiho (dříve Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg). Centru se daří také ochrana objevů formou patentů, má i první zkušenosti s jejich komercializací a pracuje na zakázkách smluvního výzkumu (za rok 2019 objem přes 2 mil Kč).

STUDENTI ZČU TĚŽÍ Z OBOROVÉ PESTROSTROSTI A SPOLUPRÁCE FAKULT

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) představuje se svými devíti fakultami a dvěma vysokoškolskými ústavy centrum vysokoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Její čtyři špičková výzkumná centra  rozvíjejí výzkum a vývoj v mnoha oblastech. 

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) se už od roku 2000 věnuje výzkumu, vývoji a inovacím po průmyslové aplikace. Vědci NTC se zabývají například výzkumem v oblasti impaktní biomechaniky a biomedicíny, pokročilých materiálů nebo termovizního měření. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické se zaměřuje především na energetiku, dopravu, tištěnou elektroniku a chytré textilie. Výzkumné centrum excelence Nové technologie pro informační společnost (NTIS) Fakulty aplikovaných věd těží z jedinečné kombinace přírodních a technických věd v oblastech kybernetických, robotických a mechanických systémů, informačních a bioinženýrských technologií, nových tenkovrstvých materiálů, zpracování geoprostorových dat a matematického modelování. Regionální technologický institut (RTI) Fakulty strojní se zabývá tvářecími a obráběcími technologiemi, v centru jeho pozornosti jsou také moderní konstrukce vozidel a modernizace výrobních strojů.

Už při studiu mají studenti ZČU možnost úzce spolupracovat se specialisty z firem a průmyslových podniků, které jsou partnery fakult ZČU. Experti z praxe se podílejí na výuce, zadávají studentům témata semestrálních, bakalářských i diplomových prací a jsou studentům k dispozici jako konzultanti. Firmy a podniky také často zabezpečují praxe studentů. 

Studenti Západočeské univerzity však také těží z pestrého zaměření fakult, které jsou si navzájem velmi blízko. Například na projektu studentské formule spolupracují studenti všech tří technických fakult ZČU. Věnují se konstrukci vozidla, jehož jízdní vlastnosti pak prověřují na závodních okruzích. Prohlubují tak své znalosti a učí se týmové práci. Projekt jim poskytuje prostor pro seberealizaci a získávání cenných praktických zkušeností, které využijí ve své budoucí kariéře. V unikátním výukovém projektu DESING+ studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. V multioborových týmech studenti rozvíjejí interdisciplinární spolupráci, systematičnost, kreativitu, ale i vytrvalost a další vlastnosti důležité pro jejich budoucí kariéru. Posílení schopnosti spolupracovat a silné zaměření na praxi oceňují i zástupci spolupracujících firem. 

Mezifakultní spolupráce se na Západočeské univerzitě projevuje také v nabídce studijních programů. Například nový navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství – Moderní budovy je postaven na spolupráci Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické. Vhodný je pro absolventy s ukončeným bakalářským vzděláním v oboru stavebním, právním či ekonomickém. Svým interdisciplinárním charakterem odráží aktuální potřeby pracovního trhu, který stále více vyžaduje komplexně připravené absolventy se znalostmi z více oborů. Fakulta filozofická společně s Fakultou aplikovaných věd zase připravuje studijní program Filozofie pro umělou inteligenci, jehož cílem bude filozofické zkoumání povahy a proměn lidského myšlení a jazyka v kontextu aktuálního vývoje kybernetiky a informatiky, především pak v oblastech umělé inteligence a strojového učení.