Ti, kteří jsou úspěšní, nikdy nezůstanou sami

Plzeňský kraj patří mezi přední regiony dle výkonnosti ekonomiky a zároveň i mezi ty s nejnižší nezaměstnaností. K tomu, aby si kraj vedl ještě lépe a zvýšil svůj finanční výkon, napomáhá také projekt Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II s pilotním programem na podporu růstu inovačních firem Platinn. Co je cílem akceleračního programu, co se povedlo v rámci jeho pilotáže a co zúčastněné firmy řešily? To prozradil projektový developer z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Ing. Pavel Duchek.
Podnikání

Pane Duchku, jak byste přiblížil akcelerační program, který v regionu zajišťuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje ve spolupráci s městem a krajem? Co je jeho cílem?

Firmy mohou růst lineárně a nelineárně. A právě nelineární růst je akcelerací. U každé firmy, která se zapojí do akceleračního programu, se snažíme najít jakákoli omezení, která ji limitují v jejím růstu. To je první fáze akceleračního programu a pracujeme na něm s managementem nebo vlastníky společnosti. Když najdeme dané limity, tak se snažíme najít také vhodného partnera nebo konzultanta, který o nich něco ví a může dané firmě předat své znalosti a zkušenosti a stát se určitým průvodcem v dané problematice. Třetí fází je přenos know-how. Ta je nejpodstatnější a firmě přináší největší užitek. Také je ze všech fází nejdelší, trvá v součtu 40 hodin. 

Pro které firmy je tento program vhodný?

Pro ty, které už mají něco za sebou, prošly tržním testem a obhájily svoji existenci. Pro firmy, které ví, kam směřují a co chtějí. K zúčastněným firmám se snažíme přistupovat vždy individuálně, nicméně firma, která prošla tržním testem musí mít obrat, zaměstnance a jasné poslání. Co se týče oborů, tak jsou to společnosti zejména ze zpracovatelského průmyslu, ale nebráníme se spolupráci ani s jinými společnostmi, které mají výrazný růstový potenciál. Důležité je také to, aby majitelé firem měli čas, ten je důležitější než peníze.

Jak vybíráte vhodné konzultanty?

Na základě jejich profesního a osobnostního profilu. Spolupracujeme se 150 konzultanty, přičemž všichni mají podrobně zpracovaný profil, kde se tzv. KAM (key account manager projektu) dozví, co má daná osobnost za sebou, co chce dělat a čemu rozumí a co preferuje. Vliv na výběr konzultanta má také účastník, vybírá si zpravidla ze tří navržených kandidátů toho, který mu nejvíc sedí. Zatím se nestalo, že bychom nevybrali vhodného kandidáta.

Co je cílem programu?

Zrychlení růstu českého národního hospodářství. Program cíli na tzv. endogenní šampiony, které si lze představit jako české stříbro. Jednotlivé účastníky obohacuje o znalosti, zkušenosti, ale také výpočty. Know-how se v tomto případě rozumí například projektový management nebo rozvoj personálu. Některé firmy se potýkají s agilními metodami v programování. Firmy trápí široká škála nejrůznějších problémů.

Jak odhadnete, co akcelerovanou firmu trápí?

Používáme metodu, prostřednictvím které za účasti managementu firmy a KAM prochází jednotlivé oblasti, které jsou podstatné pro rozvoj firmy, ať už je to personalistika, management znalostí či technologické kompetence. U každé oblasti se snažíme změřit, jak je daná oblast pro firmu důležitá. Oproti tomu klademe otázky, které směřují ke zhodnocení, jak tu danou oblast firma zvládá. Když porovnáte celou sérii těchto oblastí, zjistíte, že u některých témat si firma uvědomuje, že jsou pro ni životně důležitá. Pokud má firma v těchto oblastech nějaké limity je zvládnout, tak je to místo s identifikovaným potenciálem, kam je třeba se zaměřit. Účastníci si z programu odnesou kromě zkušeností i myšlenkové mapy, prezentace, tabulky, zápisy nebo výpočty. Pokud firma program úspěšně absolvuje, může se zúčastnit dalšího programu s jiným konzultantem, nebo se může identifikovat nové rozvojové téma a vybrat konzultant pro toto téma.

Jak je program financovaný?

Prvotní fáze je zdarma, respektive její úhradu financuje Plzeňský kraj a hradí konzultanta, jehož práce stojí 1500 Kč/hod. Druhá fáze s účastí konzultanta je se spoluúčastí firmy, bývá to 50 %. Třetí fázi si z většiny hradí firma sama. Tím spolupráce nemusí končit. Jsme schopní připravit další návazné konzultace, které jsou však v plné režii podpořeného subjektu. Příspěvek, který subjekt získá, je v celkové výši 60 tisíc korun. Primárně ale jde o 40 hodin s konzultantem a skvělé znalosti.

Proč by se měly firmy do akcelerátoru přihlásit?

Už při analýze se přihlášená firma lépe pozná. Mnoho z nich žije v tzv. „black boxu“ a už jen rozhovor s člověkem, který přichází s nějakou zkušeností a zjišťuje si, čím se daná firma zabývá, vhodně formulovanými otázkami řeší problémy dané firmy. Za druhé se firma setká s někým, kdo o problému, který ji trápí, něco ví a jeho zkušenost velmi zrychlí schopnost firmy najít na dané téma odpovědi. Dalším důvodem pro je fakt, že to firmu nic nestojí a lze vše zorganizovat velmi rychle. Hlavní komoditou nás všech je čas. Velmi rychle získat odpovědi na dané otázky, to je to nejdůležitější, co akcelerace přináší. Program přináší akcelerovaný růst, což s sebou nese profit, to je základní premisa podnikání. Navíc ti, kteří jsou úspěšní, nikdy nezůstanou sami. Na jejich úspěchu participují i ti další. Trvale rostoucí profitabilní firma většinou velmi dobře platí své zaměstnance a ti své mzdy utrácejí, což je živná míza pro danou oblast. Úspěšná firma investuje a tím pádem zaměstnává další sekundární a terciální subjekty, které firmě přinášejí užitek. Tato distribuce finančních prostředků v konečném důsledku z 50 %, kdy máme den daňové svobody, zůstane státu, tedy nám všem.

Smyslem projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II je obecně podpora a rozvoj prostředí výzkumu, vývoje a inovací v regionu a zlepšování jména kraje jako inovačního a progresivního regionu. Co se za rok práce v pilotním programu akcelerace podařilo?

Především se nám podařilo pochopit celý ekosystém akceleračního programu. Nezapomínejme, že akcelerace se teprve v našem kraji zkouší, takže je to i pro nás novinka. Ladíme například proces kvalifikace regionálních expertů, pracujeme na marketingu a sžíváme se s interním informačním systémem tohoto programu. Práce máme spoustu. Cíl je však jasný – identifkovat všudypřítomná omezení a pomáhat s jejich odstraněním a při tom se naučit tento skvělý program obsluhovat a dodávat těm, který jej potřebují.  

Aktivity projektu kladou důraz na zlepšení komunikace a spolupráce klíčových aktérů inovačního ekosystému, vzdělávání, mapování potřeb prostředí a podporu marketingu. Mohl byste to ještě více rozvést?

Když se zamyslíme nad těmi, kteří mohou s inovačním ekosystémem v regionu něco udělat, tak jsou to v podstatě pouze tři hlavní entity: 1) podniky, 2) vzdělávací sektor a 3) veřejná správa. Inovace vyvěrají z byznysu, zde je hlavní stimul dělat něco lépe a chytřeji, to je jasné. Pozadu v inovacích nezůstávají ani lidé ve vzdělávacím sektoru a veřejná správa, rozhodně její chytrá část, význam inovací chápe rovněž.

Klíčové však je, že pokud budete usilovat o koordinaci a stanovování nějaké strategie, nezbyde vám než to realizovat z úrovně veřejné správy, protože pouze veřejná správa má k těmto koordinační činnostem od občana mandát. Mandát koordinace nemá ani průmysl ani vzdělávací sektor. O to větší nároky musíme na veřejnou správu klást, protože nezvládnutá koordinace inovačního ekosystému by byla ke škodě všech aktérů. Pokud vidím lidi kolem sebe, všichni dělají to nejlepší, co umí. Z moderních metod řízení víme, že nesmíme usnout na vavřínech a musíme sledovat nedostatky. Časté nedostatky jsou pak zralé na nějaké opatření.

Do pilotáže se přihlásilo deset firem, mohl byste je krátce představit?

V podstatě všechny jsou známé, byť některé více, některé méně. Víme, že ve všech těchto firmách jsou skvělí lidé, kteří rozumí své práci a jsou ve své branži úspěšní. Zmíním některé.

AIMTEC je přední dodavatel řešení pro výrobní a logistické společnosti, integrátor řešení, s významným přesahem do zahraničí, a to nejen do EU. Obrat firmy činil v roce 2020 cca 384 mil. Kč. S expertem AIMTEC konzultoval přechod na nový obchodní model, tzv. cloudový systém prodeje. Na rozdíl od implementačních modelů, kdy zákazník platí za licence a za pomoc při se spuštěním sw, je cloudový prodej jiný. Zákazník platí pouze za přístup k sw, zato ale trvale. To má podstatný vliv na firemní cash-flow. V konečném důsledku však firma inkasuje více prostředků z cloudového prodeje nežli z implementačního modelu. Expert a firma odladili společně postup a ekonomický dopad tohoto přechodu.

GTW BEARINGS je přední výrobce průmyslových kluzných ložisek založených na cínoolověné kompozici pro uplatnění v turbínách, elektromotorech a generátorech, průmyslových převodovkách, čerpadlech, lisech, bucharech, kompresorech a v dalších točivých strojích s obratem za rok 2020 cca 160 mil. Kč. Tato firma s expertem konzultovala novou obchodní strategii pro nové trhy, na kterých chce uplatňovat zejm. výsledky posledních VaV projektů (např. aplikace výstelky s využitím aditivních technologií).

Společnost Stäger Inovac Packaging se zabývá návrhem a výrobou obalů z monoplastů s možností nekonečné recyklace pro zákazníky z potravinářského průmyslu, automotive, výroby léčiv aj. Její obrat v roce 2020 byl 120 mil. Kč. Expertní služby spočívaly v zavedení procesu určení tzv. LCM – Life Cycle Management –životního cyklu výrobku s ohledem na minimalizaci uhlíkové stopy.

Společnost PEARTEC se zabývá zakázkovou výrobou nástrojů, zejména forem pro lisování platů. Má významný mezinárodní přesah, zejména do zemí EU, ale významnými kontakty disponuje v Číně. Společnost s obratem 78 mil. Kč za rok 2020 se v posledním roce přestěhovala do nových prostor na Borských polích, masivně investuje do rozvoje vysoce kvalifikovaného personálu. Společnost vidí hlavní omezení a současně též svou největší příležitost svého růstu ve zvládnutí růstu výkonu v typicky multiprojektovém a multizdrojovém prostředí. S expertem řeší zvládnutí a nasazení metody Critical Chain Project Management.

Firma Tyc kooperace (obrat cca 65 mil. Kč) se zabývá návrhy a výrobou specifických obráběných dílů a forem. Expertní služby byly zaměřené na stanovené nové firemní strategie, redesign podnikových procesů a řídící a organizační struktury.

Softech působí v oblasti zakázkového vývoje SW a její obrat je cca 24 mil. Kč. Firma vyvinula systém pro monitoring včelstev ProBee a má zájem o jeho mezinárodní komercializaci. Společně s expertem definovali MVP, základní ekonomickou rozvahu, přínosy a iniciační náklady z pohledu zákazníků. V rámci akcelerace byly stanoveny cílové skupiny zákazníků a navrženy možnosti přístupu k jednotlivým skupinám, zpracován byl také koncept marketingové komunikace.

Společnost PROMOTON v roce 2020 úspěšně zakončila vývoj přípravku TUGI - inovativního zdravotnického prostředku pro usnadnění aplikace léků z předplněných injekčních stříkaček. Náklady na vývoj, testování, právní ochranu apod. dosáhly 20 mil. Kč.  V rámci expertních konzultací byly podrobně definovány cílové skupiny a navržen koncept marketingové komunikace.

CHRISTO GROUP se desítky let pohybuje v oblasti reklamy a marketingu a disponuje stabilním obratem, který se pohybuje kolem 10 mil Kč. Společnost chtěla expandovat do zahraničí, vybrala si proto experta, který dlouhodobě působil v rolích obchodního a marketingového ředitele úspěšných nadnárodních společností. Expert se společně s majitelem firmy na sebe podívali očima typického zákazníka a typického dodavatele s odkrytými kartami. Konkrétní výsledky jsou zcela nový web, nový obchodník a detailně rozmyšlená pozice na trhu.

Společnost PROVAS Plzeň (obrat 5,5 mil. Kč) se dlouho pohybuje v oblasti designových a průmyslových podlah, které rekonstruuje nebo nově pokládá. Disponuje zkušenostmi a znalostmi betonu, stavební chemie a povrchových úprav. V rámci akcelerace vedení firmy se dvěma experty diskutovali o obchodu a marketingu, řešeno bylo mnoho otázek: Umí se skvělí technici dobře prodat? Jsou důležité názvy vlastních produktů? Co dělají tak skvělé reference vedle tak špatných fotek? Proč? Máte obchodní plán? Stanovujete měřitelné obchodní cíle? Co vaše opakovatelnost obchodního procesu? Majitel firmy Josef Machalíček podotkl, že v životě nezažil, aby se tolik chytrých lidí zabývalo ekonomickými výsledky jeho firmy: „Tohle organizuje věřejná správa? Neuvěřitelné. Děkuji! Program Platinn doporučuji všem!“

Nový Golf 2016 s obratem cca 1 mil. Kč je nejmenší společností, která se účastnila projektu akcelerace. Společnost jednoho z nejúspěšnějších golfových hráčů ČR Marka Nového deklarovala rychlý růst tržeb z prodeje licencí interaktivního výukového programu v oblasti golfu. Prodej licencí je jedním z nejefektivnějších způsobu sdílení know-how, a proto vedení programu diskutovalo o účasti tohoto subjektu v programu akcelerace nejdéle. Pro účast v pilotním programu hrálo téma spojené s prodejem licencí, proti samozřejmě obrat a relativní novost projektu. Vzhledem k mediálnímu potenciálu účasti známé osobnosti bylo rozhodnuto o realizaci projektu. Expert se zaměřil na expanzi společnosti směrem k dalším sportům a sportovním osobnostem, na expanzi do zahraničních tržních segmentů a zahraničním sportovním osobnostem, nicméně byly identifikovány některé nedostatky v obchodním modelu základního konceptu, a proto byl projekt redefinován směrem ke start-up fázi.

Každá firma řešila jinou oblasti, v níž potřebovala poradit. Co bylo nejčastější záležitostí k řešení? Lze obecně říct, v čem mají firmy největší slabiny?

Každá firma je jiná a každá má zcela jiné potřeby. V takto malém vzorku nelze ani náznakem vypozorovat nějaké četné oblasti, ve kterých potřebují poradit. Všechny firmy však postrádají dostatečnou nabídku technicky kvalifikovaného personálu a všechny děsí všudypřítomná byrokracie a byrokratické požadavky. Pokud to zobecním, tak tyto slabiny máme úplně všichni, nejen firmy. Máme málo studenů techniků, kteří umí věci řešit, máme naopak mnoho byrokratických přístupů a lidí, kteří věci spíše komplikují. Je to samozřejmě zjednodušení, ale pokud se o tom nezačneme alespoň bavit, nic se nezmění.

Jak se obecně daří podnikání v PK?

Jde o to, jak kterému podnikání, zda velkému, nebo podnikání malých a středních podniků. Každé má trochu jiné problémy. Mám-li to sdělit obecně a jednoduše: Máme skvělé lidi, máme výborné nápady, umíme tvořit a už zase umíme podnikat. Neumíme se pořád ještě úplně dobře prodávat, ještě jsme zcela nezapomněli na konkurenci cenou. Konkurenci cenou bychom měli z našich hlav úplně vystrnadit. Takže podnikání se obecně daří dobře, ale mělo by se nám dařit mnohem, mnohem víc. Zasloužíme si to. Proto všichni přemýšlíme, jak akcelerovat jednotlivé firmy a tím i celou českou ekonomiku.

Foto: Pavel Duchek

Image
Pavel Duchek 3:2