Objasnění mechanismů multiorgánové dysfunkce při sepsi

100 lidí v týmu
založeno 1994
Plzeň

 

Komplexní studium infekčních onemocnění na Lékařské fakultě UK v Plzni je rozvíjeno dlouhodobě, původně bylo motivováno problematikou náhrady a podpory funkce některých životně důležitých orgánů. Infekční onemocnění patří mezi základní problémy medicíny. Týmy Lékařské fakulty

UK v Plzni se dlouhodobě specializují na vybranou problematiku infekčních onemocnění, a to především na patofyziologii sepse s možností jejího ovlivnění, cytomegalovirové infekce u pacientů s transplantovanou ledvinou a problematikou molekulární epidemiologie antibiotické rezistence, včetně vývoje nových diagnostických metod.

Nové směry zahrnují vývoj klinicky relevantních biomodelů umožňujících spolehlivou translaci experimentálních poznatků na klinickou úroveň, využití pokročilých metod molekulární proteomiky, genomiky a tkáňového zobrazení k bližšímu poznání

mechanismů poškození životně důležitých orgánů pro vývoj nových a zdokonalení stávajících preventivních, diagnostických a terapeutických metod a komplexní program regenerace a reparace poškozených orgánů. Jednotícím přístupem je analýza funkcí zkoumaných orgánů od úrovně celého organismu po molekulární úroveň. Přednostně je zkoumána problematika související s akutním i chronickým selháním ledvin, s multiorgánovým selháním, postižením jater a problematika poruch funkce cévní stěny a její náhrady. Jsou hledány způsoby, jak optimalizovat užití stávajících metod, jak stávající metody modifikovat k dosažení jejich vyšší účinnosti a bezpečnosti, a možnosti, které povedou k novým metodám podpory a náhrady funkce selhávajících orgánů. 

Výzkumná činnost rovněž zahrnuje výzkum etiopatogeneze selhání příslušných orgánů a změn, které v organismu v důsledku selhání funkce těchto orgánů vznikají. Jedním z cílů je také nalézt opatření, jež je možno uplatnit ještě před vznikem závažné poruchy funkce příslušného orgánu, která potřebu jeho náhrady oddálí nebo příznivě ovlivní osud nemocných, kteří k náhradě funkce dospějí.

Unikátnost projektu je v komplexním přístupu k problematice infekčních onemocnění. Projekt navazuje na témata výzkumu, se kterými mají pracovníci fakulty dlouhodobé zkušenosti, dále je rozvíjí a přináší zcela nové aspekty v jejich řešení.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807