Inovační vouchery z OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu 16. ledna 2023 vyhlásilo Výzvu II Inovační vouchery v rámci implementace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 (OP TAK). Alokace pro Výzvu Inovační vouchery je stanovena ve výši 150 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 1. února 2023 do 1. února 2024.

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Image
inovační vouchery

Podporované aktivity:

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří.

Výše podpory:

50 tis. Kč. - 1 mil. Kč

Míra podpory:

• 50 až 75 % - malý a střední podnik v závislosti na výši prokázaných způsobilých výdajů

   a) 75 % - dotace na projekt je poskytována od 50 000 Kč do 375 000 Kč (maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 66 667 Kč do 499 999 Kč),

   b) 50 % - dotace na projekt je poskytována od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč (maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 500 000 Kč do 1 999 999 Kč).

Cílová skupina:

• podnikatelské subjekty - malé a střední podniky dle definice GBER

Způsobilé výdaje:

• měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, pokud jsou uvedené činnosti součástí projektu vývoje nebo zavádění nového produktu (výrobku, služby nebo procesu),

• návrh nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, nových typů zařízení, výrobků, materiálů a metod,

• vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, prvků systému, prototypu (i jeho výroba a následné testování), funkčního vzorku (i jeho výroba a následné testování) v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu),

• optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, materiálu s cílem výrazného zvýšení efektivity nebo snížení nákladů firmy,

• modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nových produktů (výrobku, služby nebo procesu).

Klíčová specifika a omezení:

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 01. 02. 2025.

 

Zdroj: MPO ČR