Financování vysoce rizikových inovačních „zelených“ záměrů firem z EIC Akcelerátoru- výzva Green Deal s uzávěrkou květen 2020

EIC Akcelerátor poskytuje financování malým nebo středním firmám, které mají připravený průlomový inovační záměr. Financování je formou dotace či dotace a kapitálového vstupu.

EIC Akcelerátor je součást pilotního projektu Evropské rady pro inovace (EIC) v rámci EU programu HORIZON 2020. Je zaměřen na podporu malých a středních podniků usilujících o mezinárodní komerční uplatnění vysoce rizikového inovačního řešení s potenciálem výrazného dopadu na růst podniku (scale-up) a fungování trhu (high-risk inovace s tzv. high-potential dopadem).

Výzva s uzávěrkou v květnu 2020 má specifické zaměření na Green Deal:

(Převzato ze stránek TC AV (https://www.h2020.cz/cs/eit-jrc-horizontalni-aktivity-euratom/eic-evropska-rada-pro-inovace/informace/novinky/vyzva-eic-akcelerator-green-deal-aktualizace)
Uzávěrka programu EIC Akcelerátor naplánovaná na 19. května 2020 je specificky zaměřená na podporu projektů přispívajících k naplňování cílů strategie European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu viz níže). Zároveň se Evropská komise rozhodla zvýšit počet podniků vedených ženami ve druhém kole hodnocení (u pohovorů s investičními experty). V této souvislosti byly upraveny dokumenty pro žadatele.

Rozdíly v projektové žádosti v Green Deal výzvě:

  • Žadatelé musejí v části A označit jeden nebo více cílů European Green Deal, ke kterým jejich projekt přispěje.
  • Rovněž v části A žádosti je nutné specifikovat osobu na pozici CEO (vč. pohlaví).
  • V části Impact Dokumentu 1 musí pro účely výzvy Green Deal žadatelé popsat, jakým způsobem přispějí k vybranému cíli a vysvětlit metodologii, na základě které bude možná kvantifikace.
  • V Dokumentu 2, příloze 3 (Annex 3 - Others) podnik nově vyplňuje, zda v případě získání Seal of Excellence souhlasí se zveřejněním svého jména a poskytnutím kontaktních informací případným zájemcům o podporu daného projektového záměru.

Aktualizovaná Příručka pro žadatele obsahuje podrobnější vysvětlení otázek souvisejících s Green Deal a principu selekce podniků do druhého kola hodnocení na základě toho, zda podnik má nebo nemá ve vedení ženu.

Příručka Self-evaluation form byla doplněna o aktuální hodnotící kritéria.

Další informace a přístup do systému podávání návrhů projektů jsou k dispozici zde .

 

Zelená dohoda pro Evropu (the European Green Deal):

Oblasti:

Čistá energie - Příležitosti k využití alternativních, čistších zdrojů energie

Udržitelný průmysl - Způsoby, jak zajistit udržitelnější výrobní cykly, které budou šetrnější k životnímu prostředí

Výstavba a renovace - Potřeba ekologičtějšího stavebního odvětví

Udržitelná mobilita - Prosazování udržitelnějších způsobů dopravy

Biodiversity - Opatření na ochranu našeho křehkého ekosystému

Od zemědělce ke spotřebiteli - Způsoby, jak zajistit udržitelnější potravinový řetězec

Odstranění znečištění - Opatření k rychlému a účinnému snížení úrovně znečištění

 

V případě potřeby konzultovat, zda inovační záměr je vhodný pro financování z EIC Akcelerátoru, se můžete obrátit na RIS3 manažerku Smart akcelerátoru Plzeňského kraje Janu Klementovou, klementova@rra-pk.cz.

 


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807