Experimenty, zábavu a pokusy přinesly Dny vědy a techniky

Projekt Západočeské univerzity Dny vědy a techniky proběhl v minulých dnech na plzeňském nám. Republiky za podpory Plzeňského kraje a Města Plzeň. Návštěvníci nejen že viděli, ale hlavně si mohli prakticky vyzkoušet různé experimenty ve více než 30 expozicích. Poznali, jak věda ovlivňuje běžný život a není třeba považovat ji za nudný obor!

Tato akce plnila i jeden ze strategických cílů projektu SMART AKCELERÁTOR PLZEŇSKÉHO KRAJE, a tím je zvýšení atraktivity a stabilizace počtu studentů VŠ v Plzeňském kraji. Tento cíl je naplňován prostřednictvím realizovaných projektů Specifického cíle1.3: Posílit sítě spolupráce vzdělávacích institucí všech stupňů a výzkumných organizací při hledání talentů a výchově odborníků ve VaVaI.  V rámci Dnů vědy a techniky proběhl popularizační workshop pro studenty ZČU a SŠ na téma Umělá inteligence vedený lektorem projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje. Akce jako Dny vědy a techniky ZČU popularizují VaVaI v kraji s cílem upoutat a vtáhnout talenty a studenty do zlepšování inovačního ekosystému v kraji.

Projekt SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje (OP VVV) je regionální projekt s cílem více akcentovat kreativitu, komunikaci a regionální spolupráci ve vztahu k oblasti výzkumu, vývoje a inovacím. V rámci projektu vznikla nová Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS 3 PK), která definuje hlavní strategické oblasti a cíle, jednotlivé aktéry inovačního systému, roli veřejné správy a v neposlední řadě i příklady dobrých praxí spolupráce všech subjektů podílejících se na tomto procesu.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807