Antibiotická rezistence

14 lidí v týmu
založeno 2006
Plzeň

 

Laboratoř antibiotické rezistence a aplikací hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii navazuje na dlouhodobě prováděný výzkum rezistence gramnegativních bakterií (Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp.) k β-laktamovým antibiotikům, především cefalosporinům vyšších generací a karbapenemům.

Jedním ze dvou hlavních výzkumných směrů jsou epidemiologické studie multirezistentních mikrobů na molekulární úrovni, včetně pokročilých analýz mobilních genetických elementů a celogenomové sekvenace.

Zabývají se detailním popisem plazmidů, které nesou genetické determinanty antibiotické rezistence, včetně studia jejich evoluce. Dalším výzkumným směrem je vývoj nových metod pro rychlou detekci mechanizmů antibiotické rezistence pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie a Ramanovy spektroskopie. Jedná se především o funkční metody, které mají za cíl detekovat biochemické změny molekuly antibiotika působením některých bakteriálních enzymů.

Pracovníci laboratoře vyvinuli a jako první na světě publikovali přímou metodu detekce karbapenemáz za použití MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie.

Jsou rovněž autory patentu pro detekci beta-laktamáz.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807