Aktuální výzva programu podpory Inovační vouchery COVID-19 (OP PIK)

Dotace pro malé a střední podniky na nákup služeb od výzkumných organizací nebo akreditovaných laboratoří pro inovace v souvislosti s COVID-19.

Na co je možné žádat dotaci?

Na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí (1) nebo akreditovaných laboratoří (2) s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků v souvislosti s bojem/prevencí proti COVID-19. Tyto aktivity by měly směřovat například do následujících oblastí: přístroje a pomůcky pro péči o nemocné osoby závislé na pečovatelské pomoci, ochranné prostředky pro pracovníky ve zdravotnictví a pro veřejnost, léčiva a léčivé prostředky určené pro prevenci a zlepšení stavu či léčbu, apod.

Maximální a minimální výše dotace

  • Dotace na projekt je poskytována od 50 000 Kč do 424 000 Kč (85 % z prokázaných způsobilých výdajů - maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 58 824 do 498 823 Kč).
  • Dotace na projekt je poskytována od 250.000 Kč do 999.999 Kč (50 % z prokázaných způsobilých výdajů - maximální výše způsobilých výdajů v tomto režimu je od 500.000 Kč do 1999 999 Kč).

Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu ze soukromých zdrojů příjemce.

Podpora je poskytována v režimu de minimis.

Žádosti jsou přijímány od 17. dubna do 31. prosince 2020. Žádosti o podporu přijímá Agentura pro podnikání a inovace, www.agentura-api.org.

V případě dotazů k dotacím na inovace kontaktujte konzultanty RRA PK Martina Holubce (holubec@rra-pk.cz) nebo Janu Klementovou (klementova@rra-pk.cz)

Podmínky výzvy ZDE

Informace MPO  ZDE

(1) Dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 organizací pro výzkum a šíření znalostí dle tohoto článku se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhly.

(2) Akreditovaná laboratoř je laboratoř, která má v rámci České republiky vydané platné osvědčení o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., mimo Českou republiku musí mít platné osvědčení o akreditaci, které vydává národní akreditační orgán notifikovaný EK a postupující dle definovaných mezinárodně uznávaných norem, které vycházejí z Nového legislativního rámce EU zahrnujícího rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Přípustnost akreditované laboratoře pro účely této Výzvy posuzuje API.

 

 


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807